ගලහිටියාව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීය සිසුන් සතිමත් බව පුහුණුවීම

ගලහිටියාව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීය සිසුන් සතිමත් බව පුහුණුවීම

දිනය : 2018 අගෝස්තු 2 වන දින සම්පත් දායකත්වය : ගරුතර අතුරුගිරියේ ධම්මවිහාරි හිමි ස්ථානය : කඩුවෙල, බෝමිරිය සති පාසල (https://goo.gl/maps/E3ihLM16nrk) D.M.D.M. දසනායක ගුරු මව්තුමිය ගේ ඉල්ලීම පරිදි ගලහිටියාව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ගනේමුල්ල සිසුන් සඳහා සති පාසල වැඩසටහනක් 2018/08/02 දින කඩුවෙල, බෝමිරිය සති පාසලේ දී සිදු කරන ලදී.  

Read More

බප/ගම් ඉඹුල්ගොඩ විහාර මහා දේවිය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය සති පාසල වැඩසටහන

බප/ගම් ඉඹුල්ගොඩ විහාර මහා දේවිය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය සති පාසල වැඩසටහන

2018 ජුලි 31 වන දින බප/ගම් ඉඹුල්ගොඩ විහාර මහා දේවිය කනිෂ්ඨ විදුහලේ දී සති පාසල වැඩසටහන 4 ශ්‍රේණිය සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා තෝරා ගත් සිසු දරුවන් සඳහා සිදු කරන ලදී.  

Read More

සති පාසල වැඩසටහන බප/ගම් පරකන්දෙනිය සිරි පැරකුම්බා විද්‍යාලය

සති පාසල වැඩසටහන බප/ගම් පරකන්දෙනිය සිරි පැරකුම්බා විද්‍යාලය

2018 ජුලි 30 වන දින සති පාසල වැඩසටහන බප/ ගම් පරකන්දෙනිය සිරි පැරකුම්බා විදුහලේදී 4, 5 ශ්‍රේණිවල දරුවන් සඳහා සිදු කරන ලදී.  

Read More

3 ශ්‍රේණිය දරුවන් සඳහා පවත් වන ලද සති පාසල වැඩසටහන චන්ද්‍රජෝති විද්‍යාලය, යක්කල

3 ශ්‍රේණිය දරුවන් සඳහා පවත් වන ලද සති පාසල වැඩසටහන චන්ද්‍රජෝති විද්‍යාලය, යක්කල

  දිනය : 2018 ජුලි 19 වන දින සම්පත් දායකත්වය : සති පාසල සම්පත් දායකයින් ස්ථානය : බප/ ගම් චන්ද්‍රජෝති විද්‍යාලය, යක්කල

Read More

10 ශ්‍රේණිය දරුවන් සඳහා පවත් වන ලද සති පාසල වැඩසටහන ලුම්බිණි කනිෂ්ට විද්‍යාලය, ගම්පහ

ලද සති පාසල වැඩසටහන ලුම්බිණි කනිෂ්ට විද්‍යාලය , ඉහළ යාගොඩ - ගම්පහ

දිනය : 2018 ජුලි 20 වන දින සම්පත් දායකත්වය : සති පාසල සම්පත් දායකයින් ස්ථානය : බප/ ගම් ලුම්බිණි කනිෂ්ට විද්‍යාලය, ඉහළ යාගොඩ – ගම්පහ  

Read More