සති පාසල වැඩසටහන කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය-ගම්පහ

සති පාසල වැඩසටහන කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය-ගම්පහ

උපදේශන හා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ ගුරු පුහුණු වැඩ මුළුවට අදාලව  පැවති සති පාසල වැඩසටහන ඉකුත් මැයි මස 28 වන දින ගම්පහ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේදී පවත්වන ලදී. මේ සඳහා ගම්පහ අධ්‍යාපන කලාපයේ නොවිධිමත් අධ්‍යාපනය ලබාදෙන ගුරුවරුන් හා ගුරුවරියන් 40ක් පමණ සහභාගී විය. ගරුතර උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමිපානන් විසින් වැඩසටහන මෙහෙයවූ අතර ඉඳගෙන හා  සක්මනේදී සතිමත් බව පුහුණු කිරීම සඳහා උපදෙස් ලබා දුනි. මීට අමතරව එදිනෙදා කාර්යන්හිදී සතිය පිහිටුවන ආකාරය සාකච්ඡාවට ගැනින.

Read More

නිව් හෝප්වෙල් සහ විකිළිය තේ කර්මාන්තශාලා සමූහය සති පාසල පුහුණු කරන්නන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන

හෝප්වෙල් සහ විකිළිය තේ කර්මාන්තශාලා සමූහය සති පාසල පුහුණු කරන්නන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන

දිනය : 2018 මැයි 03 වන දින වේලාව : පෙ.ව 8.30 සිට 11.30 දක්වා සම්පත් දායකත්වය : ගරුතර අතුරුගිරියේ ධම්මවිහාරි හිමි ස්ථානය : නිව් හෝප්වෙල් ශ‍්‍රවණාගාරය කර්මාන්තශාලා සමූහයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂක රන්ජන් ගාමණි වල්පොල මැතිතුමාගේ අදහසකට අනූව එතුමාගේ ඍජු අධීක්ෂණය යටතේ බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල්වල දූ දරුවන් තුල සති පාසල ප්‍රචලිත කිරීම සිදු වන්නේ නිව් හෝප්වෙල් සහ විකිළිය තේ කර්මාන්තශාලා සමූහයේ පූර්ණ දායකත්වයෙනි. තෝරාගත් පාසල් 25 ක දරු දැරියන් 205 ක් සහ ගුරු භවතුන් 50 ඇතුලූව 320 ක් සහභාගී කරවාගෙන විශේෂ පුහුණු වැඩසටහනක් 2018 මැයි 03 වන දින පෙ.ව 8.30 සිට…

Read More

Sati Pasala for the National Institute of Education (NIE) at Meepe

On the invitation of Dr. Jayanthi Gunasekera (DG/NIE) at the Meepe Teacher Training Institute today (January 19), the NIE academic & non-academic staff members were introduced to mindfulness. A three hour program included activities like sitting & walking mindfully, eating mindfully, using the magic mind jar and listening to the sound of silence using the singing bowl. A very healthy & lively Q and A followed.

Read More

Mindfulness @ Meepe

From the 3rd November evening Education Officials from all the Provinces in Sri Lanka began to gather in Meepe for an exposure and experience into mindfulness. The Sati Pasala Meepe event was unique, in that it drew a large number of officials from the Northern, Eastern, Uva, Sabaragamuwa, North Central, Western, Southern, Wayamba and Central Provinces, into residential accommodation and a two day exciting mindfulness camp.

Read More

Sati Pasala at Polonnaruwa on November 1st

At the first National Schools Teacher Educators mindfulness gathering held in Colombo in January 2017, we pledged to introduce mindfulness through Sati Pasala to all the National schools (353) in all nine provinces before December this year. Having successfully completed this ambitious mission in eight provinces, today, at the premier national school Polonnaruwa Rajakeeya Vidyalaya, in the North Central Province, teachers, principals and senior school prefects gathered for a special mindfulness induction program.

Read More

Sati Pasala to Polonnaruwa

On the 1st November at the Polonnaruwa Rajakeeya Vidyalaya, Sati Pasala Mindfulness Programs will be introduced to Principals and teachers of all National Schools in the North Central Province as well as to all Provincial schools in the Polonnaruwa district. Zonal & Provincial Education Authorities of the NCP and senior officials from the Ministry of Education will participate at this special event.

Read More