සති පාසල වැඩසටහන ශ්‍රී ගුණානන්ද දහම් පාසල, එල්ලාල ගොඩ, ඉමදුව

සති පාසල වැඩසටහන ශ්‍රී ගුණානන්ද දහම් පාසල, එල්ලාල ගොඩ, ඉමදුව

අතිපූජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ මග පෙන්වීම අනුව ශ්‍රී ගුණානන්ද දහම් පාසල, එල්ලාල ගොඩ, ඉමදුව සති පාසල් වැඩසටහන 2019 මාර්තු මස 31 වෙනි පවත්වන ලදී.

Read More

Sati Pasala Programme at Galenbindunuwewa Sri Bodhimaluwa Viharaya – 25th March 2019

Sati Pasala Programme at Galenbindunuwewa Sri Bodhimaluwa Viharaya - 25th March 2019

New Hopewell & Wikiliya Team has organized a Sati Pasala programme at Sri Bodhimaluwa Viharaya, Galenbindunuwewa – Anuradhapura on 25th March 2019 for Dhamma School teachers, students and villages. There are more than 250 Dhamma school teachers, students and villages participated in this programme.

Read More

Mindfulness for Sri Rathanajothi Sunday School, Balawathgama

Mindfulness for Sri Rathanajothi Sunday School, Balawathgama

Sati Pasala programme was organized at Sri Rathanajothi Sunday School, Balawathgama on 10th of March 2019. About 100 students participated in the programme which was conducted by Ven. Rajasinghegama Thilakadhamma Thero. Key mindful activities such as mindful walking, mindful listening, mindful sitting and mindful eating were conducted along with key mindful games.

Read More

සති පාසල වැඩසටහන බප/ගම් ශ්‍රීමත් බාරොන් ජයතිලක විදුහල

සති පාසල වැඩසටහන බප/ගම් ශ්‍රීමත් බාරොන් ජයතිලක විදුහල

බප/ගම් ශ්‍රීමත් බාරොන් ජයතිලක විද්‍යාලයේ සිසුන් සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන 2019 මාර්තු මස 11 වෙනි දින පවත්වන ලදී. මෙහිදී සතිමත් බව පුහුණු කිරීම සම්බන්ධ අභ්‍යාස කීපයක් සිදු කරණ ලදී.

Read More

Sati Pasala at Lagamuwa Sri Sobitha Daham Pasala

Sati Pasala at Lagamuwa Sri Sobitha Daham Pasala

Sati Pasala programme was conducted at Sri Sobitha Daham Pasala in Lagamuwa on 3rd March 2019. About 200 students participated in the programme which was conducted by most ven. Rajasinghegama Thilakadhamma Thero. Mindful Eating, Mindful Listening, Mindful Sitting, Mindful Games and Mindful Walking exercises were used by mindful facilitators to give the message of mindfulness to the children of Lagamuwa Sri Sobitha Daham Pasala

Read More

Sati Pasala Programme at Massenna Sri Dewagiri Temple – 10th March 2019

Sati Pasala Programme at Massenna Sri Dewagiri Temple - 10th March 2019

Sati Pasala mindfulness programme was organized by New Hopewell & Wikiliya Tea factories at Massenna Sri Dewagiri Temple on 10th March 2019 from 8.00 am to 11.30 am for Dhamma school students and teachers.

Key mindful activities including Mindful Walking, Mindful Listening, Mindful Sitting and Mindful Eating was conducted along with several mindful games to introduce mindfulness to students. The programme is conducted in a very productive and efficient way by Ven. Kurunegala Sobitha Thero.

The students share their experiences with others at the end of the programme. According to the comments of them, they need to improve their Sathiya as they have identified the thousands of benefits of mindfulness. When they are always engaging with a competitive education system, mindfulness is very important for a successful education.

Read More

Sati Pasala at Sri Subadraramaya, Boyagama Galigamuwa

Sati Pasala at Sri Subadraramaya, Boyagama Galigamuwa

Sati Pasala programme was organized at Sri Subadraramaya, Boyagama Galigamuwa on 24th of February 2019. The programme was conducted by most Ven. Rajasinghegama Thilakadhamma Thero and about 150 students participated in the event which was also attended by several government officials and parents. Key mindful activities including Mindful Walking, Mindful Listening, Mindful Sitting and Mindful Eating was conducted along with several mindful games to introduce mindfulness to students.

Read More

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන බණ්ඩාරවෙල ඇල්ල විහාරස්ථානය

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන බණ්ඩාරවෙල ඇල්ල විහාරස්ථානය

බණ්ඩාරවෙල ඇල්ල විහාරස්ථානයේ දරුවන් 350 සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන 2019 පෙබරවාරි මස 10 වෙනි දින වෙනි දින කඩුවෙල සති පාසල වාසී පූජ්‍ය කුරුනෑගල සෝබිත ස්වාමීන් වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන් පවත්වන ලදී.

Read More

Sati Pasala Programme for Dhamma School Teachers – 16th February 2019

Sati Pasala Programme for Dhamma School Teachers - 16th February 2019

  The Sati Pasala programme was held on 16th February 2019 at the main hall of the Wikramabhahu Central College from 8.00 am to 12.00 pm. The participants included more than 800 including Dhamma School teachers from 122 Dhamma Schools, chief secretory theros from Gangaihala Koralaya, Doluwa and Udapalatha, six police officers, chief Sangha nayake theros, officers from Divisional Secretariat office and officers from zonal education office. Ven. Athurugiriye Dhamavihari Thero conducted the programme. Being in the present moment was introduced through mindful sitting, mindful walking and mindful eating. They…

Read More

Sati Pasala Programme for Pannilathenna Dhamma School, Gampola – 17th February 2019

Sati Pasala Programme for Pannilathenna Dhamma School, Gampola - 17th February 2019

Dartry Valley Tea Factory has organized Sati Pasala programme at Pannilathenna Dhamma School – Gampola on 17th February 2019 from 8 am to 12.00 pm. The participants included more than 250 including Dhamma School students from 2 Dhamma schools. In the Sati Pasala for Dhamma school teachers program, each Dhamma School ask separate programmes in their Dhamma Schools. As the very initial step we organized Sati Pasala for these two Dhamma Schools.

Read More