සතිමත් බව හඳුන්වා දීමේ වැඩසටහන මද්දුම බණ්ඩාර මහා විද්‍යාලය වැලිවේරිය ගම්පහ

  මද්දුම බණ්ඩාර මහා විද්‍යාලය වැලිවේරිය ගම්පහ 11 ශ්‍රේණියේ දරුවන් සඳහා මතක තබා ගැනීමේ වැඩමුළුව  අතරතුර සතිමත් බව හඳුන්වා දීමේ කෙටි වැඩසටහනක් 2018 සැප්තැම්බර් 6 වන දින පවත්වන ලදී.

Read More

Mindfulness for Prevention of Stress Program at Seelawathi Sevana

We are pleased to invite you to an experiential learning session on Mindfulness for Prevention of Stress under the guidance of Most Venerable Dhammajiva Maha Thero on September 9th (Sunday) at Seelawathi Sevana, 2nd Lane, Wickramasinghapura Road, Battaramulla. (google map: https://goo.gl/maps/uQ3VK9maW1Q2) from 8.00 AM to 12.30 PM. This program will be conducted in සිංහල and English and facilitated by Dr. Sanath Mahawithanage. Expected outcomes – Experience the true nature of mindfulness with mindful walking and sitting – Understand how to integrate mindfulness into daily activities and sustain the present moment…

Read More

සති පාසල වැඩසටහන නුවරඑළි දිස්ත්‍රික්කය

දිනය : 2018 සැප්තැම්බර් 2 වන දින වේලාව : පෙ.ව 08.00 සිට ප.ව 03.00 දක්වා සම්පත් දායකත්වය : ගරුතර උඩ ඊරියගම ධම්මජීව හිමි ස්ථානය : විදුලිපුර කිරිවන්එළිය සාසන ප්‍රදීපාරාම මෙහෙණි අරම විදුලිපුර කිරිවන්එළිය සාසන ප්‍රදීපාරාම මෙහෙණි අරම මගින් සංවිධානය කල සති පාසල වැඩසටහනක් ඉකුත් සැප්තැම්බර් 2 වන දින පවත්වන ලදී. මේ සඳහා නුවරඑළි දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් පහක ගේ සිසුන් 200ක් හා එම පාසල් වල ගුරු දෙගුරුන් සහභාගි විය. ගරුතර උඩ ඊරියගම ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් මෙම වැඩසටහන මෙහෙයවූ අතර සහභාගීවූවන් සඳහා පර්යංකයේදී සහ සක්මනේදී සතිය පුහුණුවීමට උපදෙස් ලබා දුනි. මීට අමතරව…

Read More