ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපයේ ප්‍රාථමික ගුරුවරුන් සඳහා පැවති සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපයේ ප්‍රාථමික ගුරුවරුන් සඳහා පැවති සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන

බස්නාහිර පළාත තුල ක්‍රියාත්මක ප්‍රාථමික ගුරුවරුන් හට සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවේ ආරම්භක වැඩසටහන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපයේ 1 වසර ප්‍රාථමික ගුරුවරුන් සඳහා 2019 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින කඩුවෙල සති පාසල පරිශ්‍රයේ දී පවත්වන ලදී. මේ සඳහා බස්නාහිර පළාත් ප්‍රාථමික අධ්‍යක්ෂක තුමා සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපයේ ප්‍රාථමික අධ්‍යක්ෂක තුමා ඇතුළුව ගුරුවරුන් 112 සහභාගි විය.

Read More

මහනුවර සිරි වජිරඤාණ ධර්මායතනයේ පැවති සති පාසල වැඩසටහන

මහනුවර සිරි වජිරඤාණ ධර්මායතනයේ පැවති සති පාසල වැඩසටහන

මහනුවර සිරි වජිරඤාණ ධර්මායතනය සඳහා පැවති සති පාසල වැඩසටහන 2019 අගෝස්තු මස 02 දින ගරුතර උඩඊරියගම ධම්මජීව නායක හිමියන්ගේ මූලිකත්වයෙන් පවත්වන ලදී. මේ සඳහා එම පිරිවෙනේ ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේලා සහභාගී විය. මෙහිදී සතිමත් ඉඳ ගැනීම, ඇවිදීම, ආහාර ගැනීම, සවන් දීම සහ සති ක්‍රීඩා යන සතිමත් ක්‍රියාකාරකම් හඳුන්වා දෙන ලදී.

Read More

පෙර පාසල් ගුරු භවතුන් සඳහා පැවති සති පාසල වැඩසටහන

පෙර පාසල් ගුරු භවතුන් සඳහා පැවති සති පාසල වැඩසටහන

පෙර පාසල් ගුරු භවතුන් සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් 2019 අගෝස්තු මස 13 දින සති පාසල සම්පත් දායකයන්ගේ අනුග්‍රහයෙන් පවත්වන ලදී.

Read More

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමයේ දහම් පාසල, කුරුණෑගල

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමයේ දහම් පාසල, කුරුණෑගල

කුරුණෑගල, ග‍නේවත්ත පාරේ ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමයේ දහම් පාසලේ සිසුන් සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන 2019 පෙබරවාරි මස 17 වන දින පවත්වන ලදී. සුධර්මා කුමාරිගොකරැල්ල මිය (විශ්‍රාමික ගුරුතුමිය) විසින් වැඩසටහන මෙහෙයවනු ලැබීය.

Read More

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන වයඹ/ඉබ්බාගමුව නාබිරිත්තවැව මහා විද්‍යාලය

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන වයඹ/ඉබ්බාගමුව නාබිරිත්තවැව මහා විද්‍යාලය

ඉබ්බාගමුව නාබිරිත්තවැව මහා විද්‍යාලයේ 10 සහ 11 වසර සිසුන් සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන 2019 ජුලි මස 26 වන දින පවත්වන ලදී. සුධර්මා කුමාරිගොකරැල්ල මිය (විශ්‍රාමික ගුරුතුමිය) විසින් වැඩසටහන මෙහෙයවනු ලැබීය.

Read More

Sati Pasala Mindfulness Programme at Kirindiwela Maha Vidyalaya

Sati Pasala Mindfulness Programme at Kirindiwela Maha Vidyalaya

Sati Pasala facilitators visited Kirindiwela Maha Vidyalaya on 31st July 2019 from 08.30am to 11.00am. About 70 students from grade 6 participated in the programme. Students were guided to practice several mindful activities including mindful walking, mindful sitting, mindful eating, mindful listening and mindful games as well. At the end of the programme, students shared their experience with Sati Pasala facilitators.

Read More