සති පාසල වැඩසටහන රංකෙත විහාරය, මහරගම ඇඹිල්ල වත්ත පාර

සති පාසල වැඩසටහන රංකෙත විහාරය, මහරගම ඇඹිල්ල වත්ත පාර

ගරු බණ්ඩාරවෙල නිපුණ ධම්ම හිමි විසින් මහරගම ඇඹිල්ල වත්ත පාර රංකෙත විහාරයේ සති පාසල වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී.

Read More

Sati Pasala – Melbourne at Dhamma Sarana Vihara: Session Report – December 2019

Sati Pasala – Melbourne at Dhamma Sarana Vihara: Session Report – December 2019

The monthly Sati Pasala program at the Dhamma Sarana Vihara (Melbourne, Australia) was held on 21 December 2019, with the participation of about thirty-three children. Following the preliminary instructions, the session started with the first segment on ‘Understanding mindfulness’. A short video clip reminded how busy we are in our daily life and highlighted the importance of cultivating calmness in mind enabling beautiful qualities to arise. How to facilitate the development of calmness in mind was discussed emphasizing the importance of practising mindful walking, sitting, and doing other daily activities mindfully.

Read More

Sati Pasala Day Camp at Thames Buddhist Vihara, United Kingdom

Sati Pasala Day Camp at Thames Buddhist Vihara, United Kingdom

A day camp was held at the Thames Buddhist Vihara, United Kingdom on the 24th November 2019 under the patronage and the blessings of Venerables Siridhamma Thero, Dhammapala Thero (Head of TBV) and Narada Thero. Nearly 68 children attended the event which lasted from 9:00 AM to 5:00 PM. Some parents participated as active helpers and others as observers.

Read More

Monthly Sati Pasala Program at Sri Kalyani Sati Pasala Center at Nagastenna, Boyagama

Monthly Sati Pasala program at Sri Kalyani Sati Pasala Center at Nagastenna, Boyagama

The monthly Sati Pasala program at Sri Kalyani Sati Pasala Center at Nagastenna, Boyagama was conducted on the 5th of January 2020.About 15 students took part in the program. Mindful facilitators conducted key mindful activities along with several mindful games to practice mindfulness with the participants.The next monthly program will be held on the 2nd of February 2020 at 2.00 pm at the Sri Kalyani Sati Pasala Center at Nagastenna, Boyagama. Contact: 077-3598513 (Mr. Tharindu) / 077-3612915 (Mrs. Chandani)

Read More

Opening of Sri Kalyani Sati Pasala Center at Nagastenna, Boyagama

Opening of Sri Kalyani Sati Pasala Center at Nagastenna, Boyagama

A land plot of nearly 4 acres, at Nagastenna, Boyagama was donated to Sati Pasla and Venerable Uda-Eriyagama Dhammajiva Maha Thero by Mr. Rohana Weerasekara and his family members on 8 November 2019.This beautiful land plot is situated about 1.8 km from Colombo-Kandy highway, off from Nanu-Oya railway crossing. By driving about 1km from the Nanu-Oya junction toward Boyagama and about 0.8 km from Boyagama junction toward Gadalaeniya, one can reach this land within 10 min from the highway.

Read More

සති අන්ත සති පාසල වැඩසටහන කෙළිමුනේ, කුරුණෑගල

සති අන්ත සති පාසල වැඩසටහන කෙළිමුනේ, කුරුණෑගල

කුරුණෑගල කෙළිමුනේ, නන්දා දිසානායක ගුරු මෑණියන්ගේ නිවසේ සෑම ඉරු දිනකම පස්වරු 2.30 සිට 4.30 දක්වා පැවැත්වෙන සති පාසල වැඩසටහන 2020 ජනවාරි මස 05 වන දින පවත්වන ලදී. මෙම වැඩසටහන සංවිධාන කටයුතු නන්දා දිසානායක සහ මල්ලිකා ජයරත්න (සති පාසල වයඹ සම්බන්ධීකරණ) මහත්මියන් විසින් සිදු කරන අතර සිසුන් 31 ක් මෙ දින පැවති වැඩසටහන සහභාගි විය. මෙහිදී සිසුන් සතිමත් ඉඳ ගැනීම, ඇවිදීම, සවන් දීම, ආහාර ගැනීම, යෝග අභ්‍යාස සහ සති ක්‍රීඩා යන සතිමත් ක්‍රියාකාරකම් වල පුහුණු විය.
මෙම සති අන්ත සති පාසල වැඩසටහන සඳහා ඔබටත් සහභාගී විය හැක. ඒ සඳහා පහත දුරකථන අංක අමතන්න.
071-4421863 (නන්දා දිසානායක මහත්මිය)
071-8044970 (මල්ලිකා ජයරත්න මහත්මිය – සති පාසල වයඹ සම්බන්ධීකරණ)

Read More

මාසික සති පාසල වැඩසටහන ශ්‍රී ධර්මවිජය ඉංග්‍රීසි දහම් පාසල, මිල්ලව, කුරුණෑගල

මාසික සති පාසල වැඩසටහන ශ්‍රී ධර්මවිජය ඉංග්‍රීසි දහම් පාසල, මිල්ලව, කුරුණෑගල

කුරුණෑගල, මිල්ලව ශ්‍රී ධර්මවිජය ඉංග්‍රීසි දහම් පාසලේ සෑම මසකම පළමු ඉරුදින පෙරවරු 10.30 සිට පස්වරු 12.30 දක්වා පැවැත්වෙන සති පාසල වැඩසටහන 2020 ජනවාරි මස 05 වන දින පවත්වන ලදී. මෙම සති පාසල වැඩසටහන දහම් පාසල පැවැත්වෙන කාලය අතරතුර එහි සිසුන් සඳහා පැවැත්වීමට එම දහම් පාසලේ ගරු නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු දහම් පාසලේ ගුරු මණ්ඩලය කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත. වැඩසටහන සංවිධාන කටයුතු මල්ලිකා ජයරත්න (සති පාසල වයඹ සම්බන්ධීකරණ) සහ නන්දිතා මහත්මියන් විසින් සිදු කල අතර සිසුන් 100 පමණ මෙ දින පැවති වැඩසටහන සහභාගි විය. මෙහිදී සිසුන් සතිමත් ඉඳ ගැනීම, ඇවිදීම, සවන් දීම, යෝග අභ්‍යාස සහ සහ සති ක්‍රීඩා යන සතිමත් ක්‍රියාකාරකම් වල පුහුණු විය.

Read More