සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන පරිසර නියමු භට කණ්ඩායම බප/ගම්/ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය, ගම්පහ

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන පරිසර නියමු භට කණ්ඩායම බප/ගම්/ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය, ගම්පහ

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ පරිසර නියමු භට කණ්ඩායම සඳහා 2019 නොවැම්බර් මස 28 වෙනි දින ගම්පහ මිරිස්වත්ත බස්නාහිර පළාත් භාෂා විද්‍යාගාරයේදී පවත්වන ලදී.

Read More

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන බෝපේ රාජසිංහ මහා මහා විද්‍යාලය, හංවැල්ල

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන බෝපේ රාජසිංහ මහා මහා විද්‍යාලය, හංවැල්ල

හංවැල්ල බෝපේ රාජසිංහ මහා මහා විද්‍යාලයේ සිසුන් සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන 2019 නොවැම්බර් මස 22 වන මීතිරිගල නිස්සරණ වනය සෙනසුනේදී පවත්වන ලදී.

Read More

Sati Pasala at Karandagolla Vidyalaya, Bandarawela

Sati Pasala at Karandagolla Vidyalaya, Bandarawela

Sati Pasala program was held at Karandagolla Vidyalaya, Bandarawela on the 28th of October 2019. Sati Pasala Foundation received the invitation to conduct the program from staff members of the Karandagolla Vidyalaya who have earlier taken part in one of the teacher training programs organized by the Ministry of Education under the 125 schools project.

Read More

Sati Pasala Program at the Ruwanwella Primary School, Ruwanwella

Sati Pasala Program at the Ruwanwella Primary School, Ruwanwella

Sati Pasala program was held at the Ruwanwella primary school in Ruwanwella on the 18th of October 2019. About 800 students from grade 1 to 5 participated in the program which was conducted by mindful facilitators from Kandy. A separate program was also conducted to the staff of the Ruwanwella primary school in Ruwanwella. Mindful Sitting, Mindful Walking, Mindful Listening, Mindful Eating, and several other mindful activities were conducted to give the mindful message.

Read More

Sati Pasala Mindfulness Programme for Dheerananda College, Pilimathalawa

Sati Pasala Mindfulness Programme for Dheerananda College, Pilimathalawa

Sati Pasala program was conducted at the Paramitha Center, Kadugannawa for the grade 5 students of the Dheerananda College in Pilimathalawa. The program was attended by about 200 students and conducted on the 16th of October 2019. Mindful sitting, mindful walking, mindful listening, mindful eating exercises were conducted along with several mindful games to give the message of mindfulness for the participants.

Read More

Sati Pasala Programme at Gunarathana MMV, Naththandiya, Naravila

Sati Pasala Programme at Gunarathana MMV, Naththandiya, Naravila

Sati Pasala programme was conducted at Gunarathana MMV, Naththandiya, Naravila on 9th of October 2019. Two separate programmes were conducted for both the students and the staff of the Gunarathana MMV by Ven. Rajasinghegama Thilakadhamma thero and the mindful facilitators. About 100 students from grades 7, 8 and 9 attended the first program and the staff program was attended by 32 members. Mindful Listening, Mindful Walking, Mindful Sitting, Mindful Eating and several mindful games were conducted to give the message of Mindfulness to Gunarathana MMV.

Read More

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන බප/ගම්/ අනුර මහා විද්‍යාලය, යක්කල, ගම්පහ

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන බප/ගම්/ අනුර මහා විද්‍යාලය, යක්කල, ගම්පහ

යක්කල අනුර මහා විද්‍යාලයේ 9 ශ්‍රේණියේ සහ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන 2019 නොවැම්බර් මස 08 වන දින පවත්වන ලදී.

Read More

තෝරාගත් පාසල් හැත්තෑවක ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත සති පාසල වැඩසටහන

තෝරාගත් පාසල් හැත්තෑවක ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත සති පාසල වැඩසටහන

බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක විමල් ගුණරත්න මහතාගේ අධීක්ෂණය යටතේ තෝරාගත් පාසල් හැත්තෑවක 2020 වර්ෂයේ දී සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි. ඒ සඳහා පුහුණු වැඩසටහනක් බස්නාහිර පළාත් භාෂා විද්‍යාගාරය, මිරිස්වත්ත, යක්කල 2019 නොවැම්බර් මස 11 වන දින පවත්වන ලදී. මෙම වැඩසටහන අතිපූජනීය උඩ ඊරියගම ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවනු ලැබීය. මේ සඳහා වෛද්‍ය ධම්මික අරිය නන්දන මහතා, අධ්‍යාපන නිලධාරීන් සහ උපදේශන ගුරු භවතුන් හැත්තෑවක් පමණ අත්තනගල්ල, ගම්පහ, දොම්පෙ යන කොට්ඨාස වලින් සහභාගි විය.

Read More