සති පාසල වැඩසටහන බප/ කො/ මහවත්ත ශාන්ත අන්තෝනි සිංහල විදුහල

සති පාසල වැඩසටහන බප/ කො/ මහවත්ත ශාන්ත අන්තෝනි සිංහල විදුහල

කොළඹ මහවත්ත ශාන්ත අන්තෝනි සිංහල විදුහලේ සිසුන් 200ක් සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් 2019 ජුනි මස 24 දින කඩුවෙල සති පාසල පරිශ්‍රයේ දී පවත්වන ලදී. කඩුවෙල සති පාසලේ ප්‍රධාන අනුශාසක ගෞරවනීය අතුරුගිරියේ ධම්මවිහාරී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් වැඩසටහන මෙහෙයවනු ලැබීය. මෙහිදී සිසුන් සතිමත් ඉඳ ගැනීම, ඇවිදීම, ආහාර ගැනීම, සවන් දීම සහ සති ක්‍රීඩා යන සතිමත් ක්‍රියාකාරකම් වල පුහුණු විය.

Read More

ජා-ඇල අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ ධර්මාශෝක පාසල් පවුරට අයත් පාසල් 10ක අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සති පාසල වැඩසටහන

ජා-ඇල අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ ධර්මාශෝක පාසල් පවුරට අයත් පාසල් 10ක අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සති පාසල වැඩසටහන

මීගමුව අධ්‍යාපන කලාපයේ ජා-ඇල අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ ධර්මාශෝක පාසල් පවුරට අයත් පාසල් 10ක අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සිසුන් 500ක් සඳහා පවත්වන ලද සති පාසල වැඩසටහන 2019 ජූනි මස 19 වෙනි දින කඩුවෙල සති පාසල පරිශ්‍රයේ දී පවත්වන ලදී. කඩුවෙල සති පාසලේ ප්‍රධාන අනුශාසක ගෞරවනීය අතුරුගිරියේ ධම්මවිහාරී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් වැඩසටහන මෙහෙයවනු ලැබීය. මෙහිදී සිසුන් සතිමත් ඉඳ ගැනීම, ඇවිදීම, ආහාර ගැනීම, සවන් දීම සහ සති ක්‍රීඩා යන සතිමත් ක්‍රියාකාරකම් වල පුහුණු වූ අතර එදිනෙදා ක්‍රියාකාරකම් වල සතිය පිහිටු වන ආකාරය සාකච්ඡාවට බඳුන් විය.

Read More

සති පාසල වැඩසටහන ස්වර්ණපාලි මහා විද්‍යාලය ගණේමුල්ල, ගම්පහ

සති පාසල වැඩසටහන ස්වර්ණපාලි මහා විද්‍යාලය ගණේමුල්ල, ගම්පහ

ගණේමුල්ල ස්වර්ණපාලි මහා විද්‍යාලයේ සිසුන් සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් 2019 ජුනි මස 20 වෙනි දින පවත්වන ලදී.

Read More

Sati Pasala Mindfulness Program at People’s Bank, Pilimathalawa

Sati Pasala Mindfulness Program at People's Bank, Pilimathalawa

Sati Pasala program was held at the People’s Bank of Pilimathalawa on 17th of May 2019. The program was conducted for the students who gained the highest marks in Grade 5 scholarship examination in Pilimathalawa area and organized by the People’s Bank of Pilimathalwa. Sati Pasala Foundation was invited to conduct a special program and several key mindful activities were introduced to about 50 children who participated along with their parents.

Read More

Sati Pasala introduction Program at Delvala Maha Vidyalaya, Delvala, Nivitigala

Sati Pasala introduction Program at Delvala Maha Vidyalaya, Delvala, Nivitigala

Sati Pasala introduction program was organized at Delvala Maha Vidyalaya, Delvala, Nivitigala on the 13th of June 2019. About 225 students from grade 6 to grade 11 participated and a separate program for 20 teachers was conducted. Key Mindful activities like Mindful Sitting, Mindful Listening, Mindful Standing, Mindful game and Mindful Eating was conducted to give the message of Mindfulness.

Read More

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන ශ්‍රී ඥානෝදය විද්‍යාලය, දිවුලපිටිය

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන ශ්‍රී ඥානෝදය විද්‍යාලය, දිවුලපිටිය

දිවුලපිටිය, ශ්‍රී ඥානෝදය විද්‍යාලයේ උසස් පෙළ සිසුන් බඳවා ගැනීම නිමිතෙන් පැවැත්වූ සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන 2019 ජූනි මස 13 වෙනි දින පවත්වන ලදී.

Read More

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන තවලම්පිටිය මහා විද්‍යාලය, මීරිගම

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන තවලම්පිටිය මහා විද්‍යාලය, මීරිගම

මීරිගම, තවලම්පිටිය මහා විද්‍යාලයේ සිසුන් සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන 2019 ජූනි මස 14 වෙනි දින පවත්වන ලදී.

Read More

සති පාසල වැඩසටහන ජිනරතන ප්‍රාථමික විද්‍යාලය යක්කල, ගම්පහ

සති පාසල වැඩසටහන ජිනරතන ප්‍රාථමික විද්‍යාලය යක්කල, ගම්පහ

ජිනරතන ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ සිසුන් සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන 2019 ජුනි මස 12 වෙනි දින පවත්වන ලදී.

Read More