සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන වයඹ/ඉබ්බාගමුව නාබිරිත්තවැව මහා විද්‍යාලය

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන වයඹ/ඉබ්බාගමුව නාබිරිත්තවැව මහා විද්‍යාලය

ඉබ්බාගමුව නාබිරිත්තවැව මහා විද්‍යාලයේ 10 සහ 11 වසර සිසුන් සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන 2019 ජුලි මස 26 වන දින පවත්වන ලදී. සුධර්මා කුමාරිගොකරැල්ල මිය (විශ්‍රාමික ගුරුතුමිය) විසින් වැඩසටහන මෙහෙයවනු ලැබීය.

Read More

Sati Pasala Mindfulness Programme at Kirindiwela Maha Vidyalaya

Sati Pasala Mindfulness Programme at Kirindiwela Maha Vidyalaya

Sati Pasala facilitators visited Kirindiwela Maha Vidyalaya on 31st July 2019 from 08.30am to 11.00am. About 70 students from grade 6 participated in the programme. Students were guided to practice several mindful activities including mindful walking, mindful sitting, mindful eating, mindful listening and mindful games as well. At the end of the programme, students shared their experience with Sati Pasala facilitators.

Read More

ජා-ඇල අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ පමුණුගම මහා විද්‍යාල පාසල් පවුරට අයත් පාසල් 9 ක විදුහල්පතිවරුන් සහ ගුරුවරුන් සඳහා පැවති වැඩසටහන

ජා-ඇල අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ පමුණුගම මහා විද්‍යාල පාසල් පවුරට අයත් පාසල් 9 ක විදුහල්පතිවරුන් සහ ගුරුවරුන් සඳහා පැවති වැඩසටහන

ජා-ඇල අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ පමුණුගම මහා විද්‍යාල පාසල් පවුරට අයත් පාසල් 9 ක විදුහල්පතිවරුන් සහ ගුරුවරුන් සඳහා පැවති වැඩසටහන

Read More

මීගමුව සහ කටාන අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ පාසල් 9 කට අයත් විදුහල්පතිවරුන් සහ ගුරුවරුන් සඳහා පැවති සති පාසල වැඩසටහන

මීගමුව සහ කටාන අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ පාසල් 9 කට අයත් විදුහල්පතිවරුන් සහ ගුරුවරුන් සඳහා පැවති සති පාසල වැඩසටහන

මෙම වැඩසටහන කඩුවෙල සති පාසලේ ප්‍රධාන අනුශාසක ගෞරවනීය අතුරුගිරියේ ධම්මවිහාරී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවනු ලැබීය. වැඩසටහන සංවිධාන කටයුතු අනෝමා පෙරේරා මහත්මිය (විදුහල්පති, මිග/ කරුණාරත්න මහා විද්‍යාලය, නාරංගොඩපාළුව, රාගම) විසින් සිදු කරන ලදී. මෙහිදී සතිමත් ඉඳ ගැනීම, ඇවිදීම, ආහාර ගැනීම, සවන් දීම සහ සති ක්‍රීඩා යන සතිමත් ක්‍රියාකාරකම් වල පුහුණු වූ අතර එදිනෙදා ක්‍රියාකාරකම් වල සතිය පිහිටු වන ආකාරය සාකච්ඡාවට ගැනුණේය.

Read More

Sati Pasala at Gothami Balika Vidyalaya, Colombo 10 – 26th July 2019

Sati Pasala at Gothami Balika Vidyalaya, Colombo 10 - 26th July 2019

Sati Pasala program was held at Gothami Balika Vidyalaya, Colombo 10 on 26th July 2019 from 8.00am to 11.00am. Over 800 teachers and students participated in this program. The program was conducted by Ven. Kurunegala Sobhitha Thero. Whether there was a great crowd all these students eagerly and enthusiastically participated in the program. Being in the present moment was introduced through Mindful Sitting, Mindful walking and Mindful Games.

Read More

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන ධර්මාශෝක විද්‍යාලය, කඳාන

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන ධර්මාශෝක විද්‍යාලය, කඳාන

කඳාන ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ සිසුන් සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන 2019 ජුලි මස 01 වන දින පවත්වන ලදී. මෙම වැඩසටහන කඩුවෙල සති පාසලේ ප්‍රධාන අනුශාසක ගෞරවනීය අතුරුගිරියේ ධම්මවිහාරී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවනු ලැබීය.

Read More

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන බප/මීග/ සාන්ත ජෝන් ද බැප්ටිස්ට් මහ විදුහල, නාගොඩ

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන බප/මීග/ සාන්ත ජෝන් ද බැප්ටිස්ට් මහ විදුහල, නාගොඩ

නාගොඩ සාන්ත ජෝන් ද බැප්ටිස්ට් මහ විද්‍යාලයේ සිසුන් සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන 2019 ජුලි මස 03 වන දින පවත්වන ලදී.

Read More

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන මීග/ ශාන්ත මරියා විද්‍යාලය, ජා-ඇල

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන මීග/ ශාන්ත මරියා විද්‍යාලය, ජා-ඇල

ජා-ඇල ශාන්ත මරියා විද්‍යාලයේ සිසුන් සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන 2019 ජූනි මස 20 වෙනි දින පවත්වන ලදී.

Read More

Sati Pasala Programme at Sri Saranapala Vidyalaya, Udagama, Ulapane

Sati Pasala programme at Sri Saranapala Vidyalaya, Udagama, Ulapane

Sati Pasala programme was held at the Sri Saranapala Vidyalaya, Udagama, Ulapane on 14th of June 2019. About 100 student from grade 1 – 5 took part in the programme which was conducted by Ven. Rajasinghegama Thilakadhamma Thero. Key mindful activities such as Mindful Sitting, Mindful Walking, Mindful Listening, Mindful Eating and Mindful Games were conducted.

Read More