සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන බප/ ගම් බණ්ඩාරනායකපුර කනිෂ්ඨ විදුහල, කිරිඳිවැල

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන බප/ ගම් බණ්ඩාරනායකපුර කනිෂ්ඨ විදුහල, කිරිඳිවැල

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන බණ්ඩාරනායකපුර කනිෂ්ඨ විදුහලේ සිසුන් සහ දෙමව්පියන් සඳහා 2019 පෙබරවාරි මස 04 වෙනි දින පවත්වන ලදී.

Read More

Sati Pasala Programme at Kinalan Tamil School, Ella – 8th February 2019

Sati Pasala Programme at Kinalan Tamil School, Ella - 8th February 2019

Sati Pasala programme was held at a Kinalan Tamil school, Ella on 5th February 2019 for students and teachers from 12.30pm to 2.00am. There are more than 40 school students and teachers participated in this programme. Whether it is a Tamil school, Students were enthusiastically participated.

The programme was conducted by Ven. Kurunegala Sobitha Thero and it was one of the successful programmes. Language and religion are not an obstacle to study Sathiya. Everyone needs it.  If they learn and practice sathiya they can undoubtedly win the game of life. Being in the present moment was introduced through Mindful sitting, mindful walking and Mindful eating. They share their experiences with others at the end of the programme.

Read More

Sati Pasala Programme at Sautham Tamil Maha Vidyalaya – 8th February 2019

Sati Pasala Programme at Sautham Tamil Maha Vidyalaya - 8th February 2019

Sati Pasala programme was held at Sautham Tamil Maha Vidyalaya, Demodara on 5th February 2019 for students and teachers from 8.00am to 10.00am. There are more than 250 school students and teachers participated in this programme. Whether it is a Tamil school, students were enthusiastically participated.

Ven. Kurunegala Sobhitha Thero conducted the programme and it was one of the successful programmes. Language and Religion is not a barrier to learn sathiya. Because everyone needs it. In this busy world students and all other people can enjoy the benefits of sathiya if they learn and practice it well. They can surely win the game of life.

Being in the present moment was introduced through mindful sitting, mindful walking and mindful eating. They share their experiences with others at the end of the programme.

Read More

Sati Pasala Programme at St. Mary’s Vidyalaya, Mattakkuliya

Mindfulness as a Preventive Method for Dangerous Drug Addicts at Mattakuliya

Sati Pasala programme was held at St. Mary’s Vidyalaya, Mattakkuliya to use Mindfulness as a preventive method for Dangerous Drug addicts in the Mattakuliya area on 29th of January 2019. The programme was organized by the former Deputy Inspector General of Police Mr. Sirisena Herath and conducted by Ven. Kurunegala Sobhitha Thero.

Read More

සති පාසල වැඩසටහන බප/ ගම් කූරුවමුල්ල මහා විද්‍යාලය, වතුරුගම, කිරිඳිවැල

සති පාසල වැඩසටහන බප/ ගම් කූරුවමුල්ල මහා විද්‍යාලය, වතුරුගම, කිරිඳිවැල

බප/ ගම් කූරුවමුල්ල මහා විද්‍යාලයේ පන්ති නායක නායිකාවන් උදෙසා සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන 2019 පෙබරවාරි මස 06 වෙනි දින සිදු කරන ලදී. මෙහිදී සතිමත් ඇවිදීම, ඉඳගැනීම, ආහාර ගැනීම සහ සවන් දීම පුහුණු කරන ලදී.

Read More

Sati Pasala Programme at Viharamahadevi Balika Vidyalaya – 5th February 2019

Sati Pasala Programme at Viharamahadevi Balika Vidyalaya - 5th February 2019

Sati Pasala programme was held at Viharamahadevi Balika Vidyalaya on 5th February 2019 for students and teachers. There are more than 250 school students and teachers participated in this programme.
Ven. Kurunegala Sobhitha Thero conducted the programme and it was one of the successful programmes. Nowadays students are spending a busy schedule in their studies. Mindfulness practices can help us to increase their ability to regulate emotions, decrease stress, anxiety and depression. It can also help them to focus their attention, as well as to observe their thoughts and feelings without judgment. Being in the present moment was introduced through Mindful sitting, mindful walking and Mindful eating.

Read More

විභාග ජය මග වැඩසටහන සමග පැවති සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන බප/ගම් මද්දුම බණ්ඩාර කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය, වැලිවේරිය

විභාග ජය මග වැඩසටහන සමග පැවති සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන බප/ගම් මද්දුම බණ්ඩාර කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය, වැලිවේරිය

විභාග ජය මග වැඩසටහන සමග පැවති සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන රදාවාන බප/ගම් මද්දුම බණ්ඩාර කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ 2019 පෙබරවාරි මස 05 වෙනි දින පවත්වන ලද අතර මෙහිදී සතිමත් බව පුහුණු කිරීම සම්බන්ධ අභ්‍යාස කීපයක් සිදු කරණ ලදී.

Read More

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන ඩී. එස් සේනානායක ජාතික පාසල, මීරිගම

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන ඩී. එස් සේනානායක ජාතික පාසල, මීරිගම

නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන ඩී. එස් සේනානායක ජාතික පාසල, මීරිගම නමය ශ්‍රේණිය සිසුන් සඳහා 2019 පෙබරවාරි මස 04 වෙනි දින පවත්වන ලදී. වැඩසටහන මෙහෙයවීම අතිපූජනීය අතුරුගිරියේ ධම්මවිහාරී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් සිදු කරන ලදී.

Read More

Sati Pasala Programme at Sujatha Vidyalaya, Matara – 30th January 2019

Sati Pasala Programme at Sujatha Vidyalaya, Matara - 30th January 2019

Sati Pasala facilitators visited Sujatha Vidyalaya, Matara on 30th January 2019 from 8.00am to 10.30am. The programme was conducted by Ven. Athurugiriye Dhammawihari Thero and about 500 students from grade 9 participated. Students were guided to practice several mindful activities including mindful walking, mindful sitting, mindful eating, mindful listening and mindful games as well. At the end of the programme, students shared their experience with Sati Pasala facilitators.

Read More