සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන බප/ ගම් කෑරගල විද්‍යාලය

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන බප/ ගම් කෑරගල විද්‍යාලය

බප/ ගම් කෑරගල විද්‍යාලයේ සිසුන් සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන 2019 අප්‍රේල් මස 4 වෙනි දින පවත්වන ලදී.

Read More

Sati Pasala Introduction Programme at Kadugannawa National School

Sati Pasala Introduction Programme at Kadugannawa National School

Sati Pasala introduction programme was organized at Kadugannawa National School in Kadugannawa on 19th of March 2019. The programme was conducted by most Ven. Rajasinghegama Thilakadhamma Thero. About 400 students attended and several mindful activities such as Mindful Sitting, Mindful Listening, Body Scanning and Mindful Games were conducted to convey the message of mindfulness to these students.

Read More

Mindfulness Programme at BD/SIR Razik Fareed Maha Vidyalaya, Bandarawela

Sati Pasala at Bd/Sir Razik Fareed Maha Vidyalaya, Bandarawela - 15th March 2019

Sati Pasala programme was held at Bd/Sir Razik Fareed Maha Vidyalaya, Bandarawela on 15th March 2019 from 9.00am to 11.00am. Over 150 teachers and students participated. The programme was conducted by Ven. Kurunegala Sobhitha Thero. Whether all these students are Muslim students, they eagerly and enthusiastically participated in the programme. Being in the present moment was introduced through Mindful Sitting, Mindful Walking, Mindful Games and Mindful Eating. The religion of people does not affect to the Mindfulness as mindfulness is an essential and necessary component for everyone. Anyone can develop…

Read More

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන ගාල්ල උස්වතුන් හස්නා මුස්ලිම් විද්‍යාලය

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන ගාල්ල උස්වතුන් හස්නා මුස්ලිම් විද්‍යාලය

ගාල්ල උස්වතුන් හස්නා මුස්ලිම් විද්‍යාලයේ 4 සහ 5 වසර සිසුන් සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන 2019 මාර්තු මස 21 වෙනි දින පවත්වන ලදී.

Read More

සති පාසල වැඩසටහන බප/ ගම් හෙනරත්ගොඩ කැප්පෙටිපොළ මහා විද්‍යාලය

සති පාසල වැඩසටහන බප/ ගම් හෙනරත්ගොඩ කැප්පෙටිපොළ මහා විද්‍යාලය

බප/ ගම් හෙනරත්ගොඩ කැප්පෙටිපොළ මහා විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශයේ 5 ශ්‍රේණිය සිසුන් සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන 2019 මාර්තු මස 19 වෙනි දින පවත්වන ලදී.

Read More

Sati Pasala for Primary & Nursery Schools – Musaeus College, Colombo 7

Sati Pasala for Primary & Nursery Schools - Musaeus College, Colombo 7

The Sati Pasala program was conducted for the teachers of the Primary and Nursery sections of Musaeus College, Colombo 7 on 19th of March 2019. After a brief introduction, mindful sitting, mindful walking, mindful eating, mind jar and day to day mindfulness were introduced. The scientific Understanding of Mindfulness was also discussed.

Read More