සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන ජිනරතන ප්‍රාථමික විදුහල, යක්කල

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන ජිනරතන ප්‍රාථමික විදුහල, යක්කල

ජිනරතන ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ සිසුන් සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන 2019 පෙබරවාරි මස 27 වෙනි දින පවත්වන ලදී.

Read More

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන බොල්ලත ධර්මපාල මහා විද්‍යාලය, ගනේමුල්ල

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන බොල්ලත ධර්මපාල මහා විද්‍යාලය, ගනේමුල්ල

බොල්ලත ධර්මපාල මහා විද්‍යාලයේ 10 සහ 11 ශ්‍රේණිය සිසුන් සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන 2019 පෙබරවාරි මස 21 වෙනි දින පවත්වන ලදී.  

Read More

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහ බප/ගම් මයුරපාද කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය, තිහාරිය

පෝෂණ වැඩසටහන සමග පැවති සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහ බප/ගම් මයුරපාද කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය, තිහාරිය

පෝෂණ වැඩසටහන සමග පැවති සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන බප/ගම් මයුරපාද කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ 2019 පෙබරවාරි මස 20 වෙනි දින පවත්වන ලද අතර මෙහිදී සතිමත් බව පුහුණු කිරීම සම්බන්ධ අභ්‍යාස කීපයක් සිදු කරණ ලදී.

Read More

Sati Pasala Programme at Pusella Gamunupura Maha Vidyalaya – 12th February 2019

Sati Pasala Programme at Pusella Gamunupura Maha Vidyalaya - 12th February 2019

Harangalla Tea Factory has organized a Sati Pasala programme at Pussella Gamunupura Maha Vidyalaya on 12th February 2019 for students and teachers along the day. There were four sessions for four groups of students. There are more than 1000 school students and teachers participated in these sessions. The first session was from 8.00 am to 10.00am for A/L students and grade 11, the Second session was from 10.00am to 12.30 am for grade 10, 9 and 8 students, and the last session ran from 12.30 pm to 2.00 pm for…

Read More

ගලහිටියාව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ 7 වසර සිසුන් සඳහා සිදු කරන ලද සති පාසල වැඩසටහන

ගලහිටියාව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ 7 වසර ළමුන් සඳහා සිදු කරන ලද සති පාසල වැඩසටහන

ගලහිටියාව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ 7 වසර සිසුන් සඳහා සති පාසල වැඩසටහන කඩුවෙල සති පාසල් පරිශ්‍රයේදී සිදු කරන ලදී.

Read More

Sati Pasala Programme at Govil Kanishtha Vidyalaya – 18th February 2019

Sati Pasala Programme at Govil Kanishtha Vidyalaya - 18th February 2019

Harangalla Tea Factory has organized another Sati Pasala programme at Govil Kanishta Vidyalaya on 18th February 2019. The programme ran from alone the day as three sessions. This programme was held according to a request done by the teachers. All the teachers and the students were very Interesting and dedicated to learning sathiya. It is intended to continue Sati Pasala to go under student welfare. They have identified the thousands of benefits of learning and practicing Sathiya. So that they request audio clips for their school. Sathiya audio clips for the school assembly, periods starting and lunchtime were handed over to the principal. They need to follow Sathiya and take the maximum benefits of Sathiya. There was a discussion about how to control our feelings and emotions. The school teachers and prefects gave their maximum contribution to us to organize. The teachers were satisfied with this programme and after a successful discussion had been done, Sati Sangamaya was established in that school.

Read More

Sati Pasala Programme at Nawalapitiya Central College – 13th February 2019

Sati Pasala Programme at Nawalapitiya Central College - 13th February 2019

Sati Pasala programme was held at Nawalapitiya Central College on 13th February 2019 for students and teachers along the day. There were four sessions for four groups of students. There are more than 750 students and teachers participated. The first session was from 8.00 am to 10.00am for A/L students, Second session was from 10.00am to 11.30 am for O/L students, third session was from 12.00pm to 1.30pm for grade 8 and grade 9 students and the last session was from 1.30 pm to 2.30 pm for grade 7, 6 and 5 students.

Students were guided to practice several mindful activities including mindful walking, mindful sitting, mindful eating, mindful listening and mindful games as well. When we went to school we feel that they are not well organized and they have some negative attitudes. They do not give their maximum contribution to us in the morning. But after holding one session, they felt about the programme and they get together & help us to continue the other sessions. The teachers who dislike the programme previously made a request to hold a programme for teachers and students.

Read More

පෙර පෝය දින සති පාසල වැඩසටහන බප/ගම් සිරි සීලරතන කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය, ගනේමුල්ල

පෙර පෝය දින සති පාසල වැඩසටහන බප/ගම් සිරි සීලරතන කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය, ගනේමුල්ල

පෙර පෝය දින සති පාසල වැඩසටහන බප/ගම් සිරි සීලරතන කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය, ගනේමුල්ල

ගනේමුල්ල සිරි සීලරතන කනිෂ්ඨ විදුහලේ සිසුන් සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන පෙර පෝය දින එනම් 2019 පෙබරවාරි මස 18 වෙනි දින පවත්වන ලදී.

Read More

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහ බප/ ගම් ජිනානන්ද කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය, රදාවාන

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහ බප/ ගම් ජිනානන්ද කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය, රදාවාන

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන රදාවාන ජිනානන්ද කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ විදුහලේ දෙමව්පියන්ව සහ දරුවන්ට සඳහා 2019 පෙබරවාරි මස 15 වෙනි දින පවත්වන ලදී. මෙම වැඩසටහන විශේෂඥ වෛද්‍ය ධම්මික අරිය නන්දන මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් මෙහෙයවන ලැබුවේය.

Read More