ගුරුවරුන් හට සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන, මාහෝ අධ්‍යාපන කලාපය

ගුරුවරුන් හට සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන, මාහෝ අධ්‍යාපන කලාපය

වයඹ පළාතේ මාහෝ අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් පාසල් වල බුද්ධ ධර්මය විෂය උගන්වන ගුරුවරුන් හට සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් 2020 මාර්තු මස 06 දින මහව, විජයබා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේදී පවත්වන ලදී. මේ සඳහා මාහෝ අධ්‍යාපන කලාපයේ ගුරුවරුන් 65 පමණ සහභාගි වූ අතර ගෞරවනීය ධම්මදීප ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් වැඩසටහන මෙහෙයවනු ලැබීය. මෙහිදී ගුරුවරුන් සතිමත් ඉඳ ගැනීම, ඇවිදීම, ආහාර ගැනීම, සවන් දීම සහ සති ක්‍රීඩා යන සතිමත් ක්‍රියාකාරකම් වල පුහුණු විය. වැඩසටහනේ සංවිධාන කටයුතු මහව භාෂා සහ මානව ශාස්ත්‍රය සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා නයනා කුමාරි මහත්මිය ප්‍රමුක ගුරු උපදේශක නිමල් වාසල මහතා, ධර්මපාල මහතා සහ ගුරු උපදේෂිකා කුමාරිහාමි මහත්මියගේ මූලිකත්වයෙන් සිදු විය.

Read More

බස්නාහිර පළාත තුල ක්‍රියාත්මක ප්‍රාථමික ගුරු පුහුණු වැඩසටහන් මාලාව, මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය

බස්නාහිර පළාත තුල ක්‍රියාත්මක ප්‍රාථමික ගුරු පුහුණු වැඩසටහන් මාලාව, මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය

බස්නාහිර පළාත තුල ක්‍රියාත්මක ප්‍රාථමික ගුරුවරුන් හට සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවේ මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය සඳහා සති පාසල වැඩසටහන 2020 මාර්තු මස 06 වන දින කඩුවෙල බෝමිරිය සති පාසල පරිශ්‍රයේ දී පවත්වන ලදී. මේ සඳහා මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ 5 වසර ප්‍රාථමික ගුරුවරුන් 150 පමණ සහභාගි විය. කඩුවෙල සති පාසලේ ප්‍රධාන අනුශාසක ගෞරවනීය අතුරුගිරියේ ධම්මවිහාරී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් වැඩසටහන මෙහෙයවනු ලැබීය. මෙහිදී ගුරුවරුන් සතිමත් ඉඳ ගැනීම, ඇවිදීම, ආහාර ගැනීම, සවන් දීම සහ සති ක්‍රීඩා යන සතිමත් ක්‍රියාකාරකම් වල පුහුණු විය. එමෙන්ම එදිනෙදා ක්‍රියාකාරකම් වල සහ හැඟීම් හා ආවේග වල සතිය පිහිටුවන ආකාරය සාකච්ඡාවට බඳුන් විය. මනෝවෛද්‍ය ධම්මික අරියනන්ද මහතා විසින් සතිමත් භාවනාව පිලිබඳ නවීන විද්‍යාත්මක පසුබිම අළලා දේශනයක් ගුරුවරුන් හට පැවැත්විය.

Read More

බස්නාහිර පළාත තුල ක්‍රියාත්මක ප්‍රාථමික ගුරු පුහුණු වැඩසටහන් මාලාව, කැලණිය අධ්‍යාපන කලාපය

බස්නාහිර පළාත තුල ක්‍රියාත්මක ප්‍රාථමික ගුරු පුහුණු වැඩසටහන් මාලාව, කැලණිය අධ්‍යාපන කලාපය

බස්නාහිර පළාත තුල ක්‍රියාත්මක ප්‍රාථමික ගුරුවරුන් හට සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවේ කැලණිය අධ්‍යාපන කලාපය සඳහා සති පාසල වැඩසටහන 2020 මාර්තු මස 05 වන දින කඩුවෙල බෝමිරිය සති පාසල පරිශ්‍රයේ දී පවත්වන ලදී. මේ සඳහා කැලණිය අධ්‍යාපන කලාපයේ 5 වසර ප්‍රාථමික ගුරුවරුන් 170 පමණ සහභාගි විය. කඩුවෙල සති පාසලේ ප්‍රධාන අනුශාසක ගෞරවනීය අතුරුගිරියේ ධම්මවිහාරී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් වැඩසටහන මෙහෙයවනු ලැබීය. මෙහිදී ගුරුවරුන් සතිමත් ඉඳ ගැනීම, ඇවිදීම, ආහාර ගැනීම, සවන් දීම සහ සති ක්‍රීඩා යන සතිමත් ක්‍රියාකාරකම් වල පුහුණු විය. එමෙන්ම එදිනෙදා ක්‍රියාකාරකම් වල සහ හැඟීම් හා ආවේග වල සතිය පිහිටුවන ආකාරය සාකච්ඡාවට බඳුන් විය. මනෝවෛද්‍ය ධම්මික අරියනන්ද මහතා විසින් සතිමත් භාවනාව පිලිබඳ නවීන විද්‍යාත්මක පසුබිම අළලා දේශනයක් ගුරුවරුන් හට පැවැත්විය.

Read More

ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමයේ පැවිදි සොහොයුරියන් සඳහා පැවති සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන

ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමයේ පැවිදි සොහොයුරියන් සඳහා පැවති සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන

ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමයේ පැවිදි සොහොයුරියන්, මෑණියන් වහන්සේලා සහ ගුරුවරියන් සඳහා පවත්වන ලද විශේෂ සති පාසල වැඩසටහන 2020 පෙබරවාරි මස 21 වෙනි දින කඩුවෙල බෝමිරිය සති පාසල පරිශ්‍රයේ දී පවත්වන ලදී. කඩුවෙල සති පාසලේ ප්‍රධාන අනුශාසක ගෞරවනීය අතුරුගිරියේ ධම්මවිහාරී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් වැඩසටහන මෙහෙයවනු ලැබීය. මෙහිදී සහභාගි වූවන් සතිමත් ඉඳ ගැනීම, ඇවිදීම, ආහාර ගැනීම, සවන් දීම සහ සති ක්‍රීඩා ආදී වූ සතිමත් ක්‍රියාකාරකම් මහත් උද්‍යෝගයකින් නිරත විය. වැඩසටහන අවසානයේ ලබා ගත් අත්දැකීම් සාකච්ඡාවට බඳුන් විය.

Read More

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ සති පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා පැවති සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ සති පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා පැවති සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය සඳහා සති පාසල වැඩසටන් පැවැත්වීම සඳහා ස්වෙච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වූ ගුරු මහත්ම මහත්මියන් සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන 2020 ජනවාරි මස 04 වන දින ඇත්කඳ රජමහා විහාරයේ දී පවත්වන ලදී. වැඩසටහන මෙහෙයවීම මල්ලිකා ජයරත්න මහත්මිය (සති පාසල වයඹ සම්බන්ධීකරණ) විසින් සිදු කල අතර ගුරු මහත්ම මහත්මියන් දොළොස් දෙනෙක් මේ සඳහා සහභාගි විය.

Read More

Sati Pasala for Kotahena Central Staff Members

Sati Pasala for Kotahena Central Staff Members

Sati Pasala facilitators were invited by the Kotahena Central College to conduct a program for their staff members on the 23rd of November 2019. The program was conducted inside the Sri Lanka Air Force Base in Ekala for about 70 staff members of the Kotahena Central College. Mindful Listening, Mindful Walking, Mindful Sitting, Mindful Eating and several mindful games were conducted to share the message of mindfulness with the participants.
This was the second invitation received by Satipasala Foundation from the Kotahena Central College. The earlier program was conducted at Kotahena Central College for about 40 students on the 21st of October 2019 following a teacher training program with the Ministry of Education.

Read More

Sati Pasala Program at Pulathisipura National College of Education, Polonnaruwa

Sati Pasala Program at Pulathisipura National College of Education, Polonnaruwa

Sati Pasala program was held at Pulathisipura National College of Education, Polonnaruwa on the 25th of November 2019. Sati Pasala facilitators were invited to conduct a program for about 250 first-year students who were recently enrolled in the institution and after the completion of the program the management request to conduct another program for about 250 second-year students as well.

Read More

Sati Pasala Mindfulness Program for Representatives of 19 Teaching Colleges

Sati Pasala Mindfulness Program for Representatives of 19 Teaching Colleges

Special Sati Pasala program was conducted to representatives of 19 Teaching Colleges in Sri Lanka on the 30th of September 2019 at the Penideniya National College of Education. The program was conducted by Ven. Thilakadhamma thero and was attended by 80 participants which comprise with presidents, vice presidents and lecturers at 19 Teaching Colleges in Sri Lanka. Key mindful activities were conducted by the mindful facilitators to give the message of mindfulness to the participants.
The program was coordinated by Dr. Sujeewa Polgampola. Dr. Sujeewa also stated that plans are being implemented at present to organize more programs at teaching colleges across the country soon.

Read More

Mindfulness for Kegalu Balika Vidyalaya, Kegalle

Mindfulness for Kegalu Balika Vidyalaya, Kegalle

Sati Pasala program was held at the Kegalu Balika Vidyalaya, Kegalle on the 7th of October 2019. The program was conducted by Ven. Rajasinghegama Thilakadhamma thero and attended by the entire staff of the Kegalu Balika Vidyalaya. Mindful Listening, Mindful Sitting, Mindful Walking, Mindful Eating and several Mindful games were conducted to give the message of mindfulness to about 220 participants.

Read More

Sati Pasala Program at Penideniya National College of Education

Sati Pasala Program at Penideniya National College of Education

Sati Pasala program was held at the Penideniya National College of Education on the 4th of November 2019. The program was attended by about 200 first-year students and took part in the activities very enthusiastically. A separate program was also conducted in the Tamil language by the mindful facilitator Mr. Isfan Haneefa for the Tamil medium students as well.
Mindful facilitators conducted Mindful Listening, Mindful Walking, Mindful Sitting, and Mindful Eating exercises along with several mindful games to give the message of mindfulness for the training teachers at the Penideniya National College of Education.

Read More