සති පාසල හඳුන්වා දීමේ වැඩසටහන බස්නාහිර පළාත් පෙර පාසල් නිලධාරි මහත්ම මහත්මියන් උදෙසා

පාසල හඳුන්වා දීමේ වැඩසටහන බස්නාහිර පළාත් පෙර පාසල් නිලධාරි මහත්ම මහත්මියන් උදෙසා

බස්නාහිර පළාතේ නොවිධිමත් අධ්‍යාපන හා උපදේශන, පෙර පාසල් බලධාරියා වන මහින්ද කොඩිතුවක්කු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2018 දෙසැම්බර් 27 වැනි දින සති පාසල හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහනක් බස්නාහිර පළාත් පෙර පාසල් නිලධාරි මහත්ම මහත්මියන් උදෙසා පවත්වන ලදී. අති පූජ්‍ය ධම්ම විහාරි ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් වැඩසටහන මෙහෙයවන ලද අතර කොළඹ ගම්පහ කළුතර යන දිස්ත්‍රික්ක වල සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 38 ම ආවරණය වන පරිදි නිලධාරීන් සහභාගී විය.

Read More

සති පාසල ගුරු පුහුණු වැඩසටහන ත්‍රිකුණාමලය

ත්‍රිකුණාමල සති පාසල ගුරු පුහුණු ආරම්භක වැඩසටහන දෙසැම්බර් මස 19 දින පවත්වන ලදී. මෙම වැඩසටහන් දෙසැම්බර් මස 19 දින සිට 24 වන දින දක්වා පැවැත්වේ.

Read More

Sati Pasala Programme at St. Andrew’s College on 14th September 2018

Sati Pasala Programme at St. Andrew's College on 14th September 2018

Dartry Valley Tea Factory organized Sati Pasala programme at St. Andrew’s College on 14th September 2018 at 1.30pm. More than 1500 teachers and parents from the parents and teachers association (PTA) participated at this program.

The programme was conducted by Ven. Athurugiriye Dhammawihari Thero under the direct guidance of the Managing Director- Mr. Ranjana Gamini Walpola and Director Thanura Panapitiya.

Read More

Sati Pasala at Rojar Sangama, Harangalla – 02nd October 2018

Sati Pasala at Rojar Sangama, Harangalla

Sati Pasala programme was being held at Rojar Sangama, Harangalla on 02nd October, 2018 at 1.00pm to 3.30pm. Over 52 Dhamma school teachers participated in the program.
The program was conducted by Ven. Athurugiriye Dhammawihari Thero under the direct guidance of the Managing Director- Mr. Ranjana Gamini Walpola.
The teachers were enthusiastically participating in this programme. Being in the present moment was introduced through Mindful Sitting, Mindful walking and Mindful eating. Some of the teachers shared their experience with others.

Read More

Mindfulness for 2nd Year Students from Kuruduwatta Educational Training College at Galle

200 second year university students from Kuruduwatta Educational Training College participated Mindfulness on the 09th of October 2018 with Venerable Dhammavihari Thero and Sati Pasala facilitators. They participated mindful walking, guided sitting and mindful listening. The facilitators and students discussed how to be mindful in the day to day life and how to share mindfulness with others.

Read More