කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ සති පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා පැවති සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ සති පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා පැවති සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය සඳහා සති පාසල වැඩසටන් පැවැත්වීම සඳහා ස්වෙච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වූ ගුරු මහත්ම මහත්මියන් සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන 2020 ජනවාරි මස 04 වන දින ඇත්කඳ රජමහා විහාරයේ දී පවත්වන ලදී. වැඩසටහන මෙහෙයවීම මල්ලිකා ජයරත්න මහත්මිය (සති පාසල වයඹ සම්බන්ධීකරණ) විසින් සිදු කල අතර ගුරු මහත්ම මහත්මියන් දොළොස් දෙනෙක් මේ සඳහා සහභාගි විය.

Read More

Sati Pasala for Kotahena Central Staff Members

Sati Pasala for Kotahena Central Staff Members

Sati Pasala facilitators were invited by the Kotahena Central College to conduct a program for their staff members on the 23rd of November 2019. The program was conducted inside the Sri Lanka Air Force Base in Ekala for about 70 staff members of the Kotahena Central College. Mindful Listening, Mindful Walking, Mindful Sitting, Mindful Eating and several mindful games were conducted to share the message of mindfulness with the participants.
This was the second invitation received by Satipasala Foundation from the Kotahena Central College. The earlier program was conducted at Kotahena Central College for about 40 students on the 21st of October 2019 following a teacher training program with the Ministry of Education.

Read More

Sati Pasala Program at Pulathisipura National College of Education, Polonnaruwa

Sati Pasala Program at Pulathisipura National College of Education, Polonnaruwa

Sati Pasala program was held at Pulathisipura National College of Education, Polonnaruwa on the 25th of November 2019. Sati Pasala facilitators were invited to conduct a program for about 250 first-year students who were recently enrolled in the institution and after the completion of the program the management request to conduct another program for about 250 second-year students as well.

Read More

Sati Pasala Mindfulness Program for Representatives of 19 Teaching Colleges

Sati Pasala Mindfulness Program for Representatives of 19 Teaching Colleges

Special Sati Pasala program was conducted to representatives of 19 Teaching Colleges in Sri Lanka on the 30th of September 2019 at the Penideniya National College of Education. The program was conducted by Ven. Thilakadhamma thero and was attended by 80 participants which comprise with presidents, vice presidents and lecturers at 19 Teaching Colleges in Sri Lanka. Key mindful activities were conducted by the mindful facilitators to give the message of mindfulness to the participants.
The program was coordinated by Dr. Sujeewa Polgampola. Dr. Sujeewa also stated that plans are being implemented at present to organize more programs at teaching colleges across the country soon.

Read More

Mindfulness for Kegalu Balika Vidyalaya, Kegalle

Mindfulness for Kegalu Balika Vidyalaya, Kegalle

Sati Pasala program was held at the Kegalu Balika Vidyalaya, Kegalle on the 7th of October 2019. The program was conducted by Ven. Rajasinghegama Thilakadhamma thero and attended by the entire staff of the Kegalu Balika Vidyalaya. Mindful Listening, Mindful Sitting, Mindful Walking, Mindful Eating and several Mindful games were conducted to give the message of mindfulness to about 220 participants.

Read More

Sati Pasala Program at Penideniya National College of Education

Sati Pasala Program at Penideniya National College of Education

Sati Pasala program was held at the Penideniya National College of Education on the 4th of November 2019. The program was attended by about 200 first-year students and took part in the activities very enthusiastically. A separate program was also conducted in the Tamil language by the mindful facilitator Mr. Isfan Haneefa for the Tamil medium students as well.
Mindful facilitators conducted Mindful Listening, Mindful Walking, Mindful Sitting, and Mindful Eating exercises along with several mindful games to give the message of mindfulness for the training teachers at the Penideniya National College of Education.

Read More

Sati Pasala Program for the Staff of Hector Kobbekaduwa Primary School, Kubalwathumulla

Sati Pasala Program for the Staff of Hector Kobbekaduwa Primary School, Kubalwathumulla

Sati Pasala program was conducted for the staff of Hector Kobbekaduwa Primary School in Kubalwathumulla, Kiribathkumbura on the 29th of October 2019. About 30 staff members took part in the program which was conducted by the Kandy mindful facilitators. Mindful Listening, Mindful Walking, Mindful Sitting, and Mindful Eating exercises were conducted along with several other mindful games to give the message of mindfulness to the staff of the Hector Kobbekaduwa Primary School.

Read More

The Programme Conducted by the Ministry of Education and Sati Pasala Foundation at Southern Province

The Programme Conducted by the Ministry of Education and Sati Pasala Foundation at Southern Province

The last program of phase 1 of the 125 schools project with the Ministry of Education was concluded on the 5th of November 2019 when the mindful facilitators trained the last batch of teachers in the Southern Province. The program that was organized by the Ministry of Education was held at the Provincial Information and Communication Technology Education Center of the Southern Province which is situated inside the Amarasuriya Teacher’s College in Unawatuna. The program was attended by about 60 teachers representing the province and enthusiastically engaged in all the activities…

Read More

මීගමුව අධ්‍යාපන කලාපයේ ප්‍රාථමික ගුරුවරුන් සඳහා පැවති සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන

Mindfulness Programme for Primary Teachers, Negombo Education Zone

බස්නාහිර පළාත තුල ක්‍රියාත්මක ප්‍රාථමික ගුරුවරුන් හට සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාව යටතේ මීගමුව අධ්‍යාපන කලාපය සඳහා සති පාසල වැඩසටහන 2019 නොවැම්බර් මස 11 වන දින කඩුවෙල සති පාසල පරිශ්‍රයේ දී පවත්වන ලදී. මේ සඳහා මීගමුව අධ්‍යාපන කලාපයේ පළමු වසර ප්‍රාථමික ගුරුවරුන් 180 පමණ සහභාගි විය. කඩුවෙල සති පාසලේ ප්‍රධාන අනුශාසක ගෞරවනීය අතුරුගිරියේ ධම්මවිහාරී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් වැඩසටහන මෙහෙයවනු ලැබීය. මෙහිදී ගුරුවරුන් සතිමත් ඉඳ ගැනීම, ඇවිදීම, ආහාර ගැනීම, සවන් දීම සහ සති ක්‍රීඩා යන සතිමත් ක්‍රියාකාරකම් වල පුහුණු විය. එමෙන්ම එදිනෙදා ක්‍රියාකාරකම් වල, හැඟීම්, ආවේග වල සතිය පිහිටුවන ආකාරය සහ සතිමත් බව පළමු වසර විෂයමාලාවට අනුගත කරගන්නා ආකාරය සාකච්ඡාවට බඳුන් විය.

Read More

Sati Pasala Program at Mahaweli National College of Education, Polgolla

Sati Pasala Program at Mahaweli National College of Education, Polgolla

Sati Pasala program was conducted at the Mahaweli National College of Education, Polgolla on the 1st of November 2019. About 400 first-year students took part in the program which was conducted by Ven. Rajasinghegama Thilakadhamma Thero. Mindful listening, mindful walking, mindful sitting, and mindful eating exercises were conducted along with several mindful games to give the message of mindfulness for the participants.

Read More