සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් හා පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් හා පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් හා පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා පවත්වන ලද සති පාසල වැඩසටහන 2020 පෙබරවාරි මස 06 වෙනි දින කඩුවෙල බෝමිරිය සති පාසල පරිශ්‍රයේ දී පවත්වන ලදී. කඩුවෙල සති පාසලේ ප්‍රධාන අනුශාසක ගෞරවනීය අතුරුගිරියේ ධම්මවිහාරී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් වැඩසටහන මෙහෙයවනු ලැබීය. මෙහිදී සහභාගීවූවන් සතිමත් ඉඳ ගැනීම, ඇවිදීම, ආහාර ගැනීම, සවන් දීම සහ සති ක්‍රීඩා යන සතිමත් ක්‍රියාකාරකම් වල පුහුණු වූ අතර එදිනෙදා ක්‍රියාකාරකම් වල සතිය පිහිටු වන ආකාරය සාකච්ඡාවට බඳුන් විය.

Read More

සතිමත් බව හඳුන්වා දීමේ වැඩසටහන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් සහ වෛද්‍යවරු සඳහා

සතිමත් බව හඳුන්වා දීමේ වැඩසටහන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් සහ වෛද්‍යවරු සඳහා

ගම්පහ අත්තනගල්ල කොට්ඨාසයේ තෝරා ගත් සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් සහ වෛද්‍යවරු කණ්ඩායමක් සඳහා සතිමත් බව හඳුන්වා දීමේ වැඩසටහන 2019 අප්‍රේල් මස 26 වන දින පවත්වන ලදී. මෙම වැඩසටහන ගම්පහ සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන පාසල් ඒකකයේ මෙහෙය වීමෙන් වේයන්ගොඩ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලයේ දී සිදු කරන ලදී.

Read More

Sati Pasala Mindfulness Programme at Ragama Hospital

Sati Pasala Mindfulness Programme at Ragama Hospital

Sati Pasala mindfulness programme was held at the Colombo North Teaching Hospital Ragama on 7th of March 2019. The programme was organized by the Health Education Unit of the hospital and conducted by Dr. Dhammika Ariyananda. About 50 in Charge nurses and head sisters from all wards of the Ragama Hospital participated.
Dr. Dhammika Ariyananda’s presentation about the brain and its functions laid the perfect platform to introduce mindfulness to the participants. Several mindful games were conducted and main mindful exercises such as mindful sitting, mindful listening and mindful eating was conducted as well.

Read More

සතිමත් බව හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහන දොම්පේ මූලික රෝහල

සතිමත් බව හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහන දොම්පේ මූලික රෝහල

සතිමත් බව හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහන දොම්පේ මූලික රෝහලේ වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට සහ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ මහත්ම මහත්මීන් සඳහා වෛද්‍ය ධම්මික අරිය නන්දන මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් 2019 මාර්තු මස 07 වෙනි දින පවත්වන ලදී.

Read More

දෙමව්පිය දැනුවත් කිරීමේ සති පාසල වැඩසටහන කුර වලාන කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය, අත්තනගල්ල

දෙමව්පිය දැනුවත් කිරීමේ සති පාසල වැඩසටහන කුර වලාන කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය, අත්තනගල්ල

වෛද්‍ය ධම්මික නන්දන මහතා සමග පැවති සති පාසල දෙමව්පිය දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන මාර්තු මාස 01 වෙනි දින පවත්වන ලදී.

Read More

Sati Pasala Programme for Pregnant Mothers at Pamunuwa Base Hospital

Sati Pasala Programme for Pregnant Mothers at Pamunuwa Base Hospital

Sati Pasala programme was organized to pregnant mothers at Pamunuwa Base Hospital on 23rd of January 2019. About 35 pregnant mothers along with their husbands attended the programme which was conducted by most Ven. Rajasinghegama Thilakadhamma Thero. Several mindful activities were conducted by mindful facilitators to introduce the concept of mindfulness. Videos:

Read More

Sati Pasala Mindfulness Programme at Kandy General Hospital

Sati Pasala Mindfulness Programme at Kandy General Hospital

Sati Pasala introduction programme was held at the Kandy General Hospital on 20th of January 2019. The Program was organized in lieu of the Poya day and was conducted by most Ven. Rajasinghegama Thilakadhamma Thero. A basic introduction to Mindfulness was given to the nursing staff of Kandy General Hospital and several mindful activities like Mindful Listening, Body Scanning and Mindful Sitting were practiced.

Read More

Sati Pasala Programme at Homagama Base Hospital – 4th January 2019

Sati Pasala Programme at Homagama Base Hospital

Senhora Synergies Tea Company has organized another Sati Pasala programme at Homagama Base Hospital on 4th January 2019 for pregnant mothers. The programme is run from 9.30am to 11.30am. Pregnant mothers are a special group of people who especially need mindfulness for both mother and baby health.
The program was conducted by Ven. Kurunegala Sobhitha Thero under the direct guidance of the Managing Director- Mr. Ranjana Gamini Walpola.
Being in the present moment was introduced through Mindful sitting, Mindful walking and Mindful eating. The mothers were very enthusiastic to learn Sathiya as well as all the activities were done by them in an active manner. Because mindfulness is vital for their mind relaxation and health of both mother and the baby.
This experience surely helps them to motivate to continue Sathiya for their lives. Director Heath of Homagama Hospital requested to continue this programme in the hospital for all the patients. Because mindfulness is one of the most important key area to maintain good health.

Read More