බලංගොඩ පාසල් සිසුවියගේ සතිමත් දවසක අත්දැකීම්

සතිමත් දවස - බලංගොඩ පාසල් සිසුවිය, The Mindful day

බලංගොඩ හිමංසා පාසල් සිසුවියගේ සතිමත් දවසක අත්දැකීම් පළමු වැනි ලිපිය / Letter-1 Click here to download: දෙවැනි ලිපිය / Letter-2 Click here to download: තුන්වැනි ලිපිය / Letter-3 Click here to download: හතරවැනි ලිපිය / Letter-4 Click here to download:

Read More

International Mindfulness Camp Sydney 2019

International Mindfulness Camp Sydney 2019

We are pleased to announce that International Mindfulness Camp Sydney 2019 is now open for registration.
International Mindfulness Camp is a residential camp held for children participating in Sati Pasala sessions globally.
The objective of Camp is to provide the valuable opportunity for children to enhance their understanding and practice of mindfulness. Additionally, It also intends to facilitate children to receive guidance and insights from the founder of Sati Pasala, Most Venerable U. Dhammajīva Mahā Thero

Read More