බලංගොඩ පාසල් සිසුවියගේ සතිමත් දවසක අත්දැකීම්

සතිමත් දවස - බලංගොඩ පාසල් සිසුවිය, The Mindful day

බලංගොඩ හිමංසා පාසල් සිසුවියගේ සතිමත් දවසක අත්දැකීම් 2018.03.07 වන දින Theruwan Saranai! Dear Bhante, One day I decided to spend my day mindfully from the time I woke up till I get back home from school. I decided to do every task mindfully while being friends with the body. This is how I spent my day on March 7th, 2018. I woke up at 5:30 a.m. I did the sitting meditation with my mind at the present moment. I brushed my teeth and washed my face mindfully. I could distinguish…

Read More