ජාතික රූපවාහිනිය මඟින් විකාශනය වූ සති පාසල හඳුන්වා දීමේ වැඩසටන

ජාතික රූපවාහිනිය මඟින් විකාශනය වූ සති පාසල හඳුන්වා දීමේ වැඩසටන

ජාතික රූපවාහිනිය තුළින් සති පාසල හඳුන්වාදීමේ වැඩසටන 2020 මාර්තු මස 09 වන දින පස්වරු 6.00 සිට 6.30 දක්වා විකාශනය විය.
වීඩියෝව උපුටා ගැනීම ජාතික රූපවාහිනී වෙබ් අඩවියෙන්: http://www.rupavahini.lk/more/watch-rupavahini-last-48-hours

Read More