සති පාසල ආරම්භක වැඩසටහන පිළිසරණ ආරාමය කිරිඳිවැල

සති පාසල ආරම්භක වැඩසටහනක් පිළිසරණ ආරාමය කිරිඳිවැල දී  2018 දෙසැම්බර් මස 10 වෙනි දින පවත්වන ලදී. මෙම ආරම්භක වැඩසටහන සඳහා 30ක පමණ සිසුන් සහ දෙමාපිය පිරිසක් සහභාගී වූ අතර සෝමා ගුරු මෑනිය සහ පිළිසරණ ආරාමයේ ගරු මෑනිවරු විසින් මෙහෙයවනු ලැබීය.  

Read More

Mindfulness Facilitators Training Programme at Subodharama Peradeniya

Mindfulness Facilitators Training Programme at Subodharama Peradeniya

Mindful Facilitators Training programme was conducted at Sri Subodharamaya Temple in Peradeniya under the guidance of Venerable Wattegama Dhammawasa Thero on 2nd of December 2018. About 100 volunteers participated in this programme to become Mindful Facilitators of the Sati Pasala Foundation. The programme was conducted by Ven. Rajasinghegama Thilakadhamma Thero with Sati Pasala Kandy Facilitators and the session ran from 09.00m to 01.00pm.

Read More

මැටි කර්මාන්තය (Pottery) හා නිල සම්බාහන විද්‍යාව (Reflexology) පිළිබඳ වැඩසටහන

මැටි කර්මාන්තය (Pottery) හා නිල සම්බාහන විද්‍යාව (Reflexology) පිළිබඳ වැඩසටහන

මැටි කර්මාන්තය (Pottery) හා නිල සම්බාහන විද්‍යාව (Reflexology) පිළිබඳ ප්‍රවීණ ආචාර්ය මඩුල්ලක් විසින් මෙහෙයවනු ලැබූ විශේෂ සති පාසල වැඩසටහනක් 2018 නොවැම්බර් මස 22 වෙනි දින කඩුවෙල සති පාසල තුලදී පවත්වන ලදී. මේ සඳහා සති පාසල් කිහිපයක සිසුන් 300ක් පමණ සහභාගී විය.

Read More

Multitasking or Supertasking Program at Seelawathi Sevana

Multitasking or Supertasking Program at Seelawathi Sevana

Most of us try multitasking and of the view that it is a super skill one has to master. Is multitasking so effective? Is there a better alternative? What about Supertasking. Open invitation to the free experiential learning session on Supertasking, 13th October (Saturday) from 7.45 am to 11.45 am at Seelavati Sevana. The first session will be conducted by the Most Ven. Dhammajiva Maha Thero. This program will be conducted in සිංහල and English and facilitated by Dr. Sanath Mahawithanage Confirm your participation on or before Friday 12th at mindfullivinghere@gmail.com Lunch and refreshments will be provided free…

Read More

Mindfulness for Prevention of Stress Program at Seelawathi Sevana

We are pleased to invite you to an experiential learning session on Mindfulness for Prevention of Stress under the guidance of Most Venerable Dhammajiva Maha Thero on September 9th (Sunday) at Seelawathi Sevana, 2nd Lane, Wickramasinghapura Road, Battaramulla. (google map: https://goo.gl/maps/uQ3VK9maW1Q2) from 8.00 AM to 12.30 PM. This program will be conducted in සිංහල and English and facilitated by Dr. Sanath Mahawithanage. Expected outcomes – Experience the true nature of mindfulness with mindful walking and sitting – Understand how to integrate mindfulness into daily activities and sustain the present moment…

Read More

Exploring the use of mindfulness in Schools & Universities

Exploring the use of mindfulness in Schools & Universities-Flyer mindfulness conference

Sati Pasala will be presented at a special Mindfulness Event in Oslo, Norway on June 12th. The Conference flyer attached.

This will be the first Sati Pasala presentation at an international forum, overseas. The event will be attended by schools/universities representatives, scholars, academics and members of the Buddhist and other clergy. Please see https://www.mindfulnessnorge.no/

Read More