සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන ශ්‍රී බෝධිරුක්කාරම දහම් පාසල, කුරුණෑගල, ගනේවත්ත

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන ශ්‍රී බෝධිරුක්කාරම දහම් පාසල, කුරුණෑගල, ගනේවත්ත

2019 පෙබරවාරි 17 දින කුරුණෑගල, ගනේවත්ත පාරේ ශ්‍රී බෝධිරුක්කාරම පන්සලේ දහම් පාසලේ සිසුන් හට සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී.

Read More

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමයේ දහම් පාසල, කුරුණෑගල

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමයේ දහම් පාසල, කුරුණෑගල

කුරුණෑගල, ග‍නේවත්ත පාරේ ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමයේ දහම් පාසලේ සිසුන් සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන 2019 පෙබරවාරි මස 17 වන දින පවත්වන ලදී. සුධර්මා කුමාරිගොකරැල්ල මිය (විශ්‍රාමික ගුරුතුමිය) විසින් වැඩසටහන මෙහෙයවනු ලැබීය.

Read More

බෙල්ලන්විල රාජ මහා විහාරයේ ශ්‍රී බෝධිරාජ දහම් පාසල සඳහා පැවති සති පාසල වැඩසටහන

බෙල්ලන්විල රාජ මහා විහාරයේ ශ්‍රී බෝධිරාජ දහම් පාසල සඳහා පැවති සති පාසල වැඩසටහන

Sati Pasala Programme at Bellanwila Rajamaha Viharaya

බෙල්ලන්විල රාජ මහා විහාරයේ ශ්‍රී බෝධිරාජ දහම් පාසල සඳහා පැවති විශේෂ සති පාසල වැඩසටහන 2019 ජුලි මස 14 දින පවත්වන ලදී. මේ සඳහා එම දහම් පාසලේ 8 ශ්‍රේණියේ සිට ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය දක්වා සිසුන් 300ක් පමණ සහභාගී විය. සති පාසල සම්පත් දායකයින් විසින් වැඩසටහන මෙහෙයවනු ලැබීය. මෙහිදී සිසුන් සතිමත් ඉඳ ගැනීම, ඇවිදීම, ආහාර ගැනීම, සවන් දීම සහ සති ක්‍රීඩා යන සතිමත් ක්‍රියාකාරකම් වල පුහුණු විය.

Read More

Sati Pasala programme at Sri Sudharmaramaya Temple, Wethara, Polgasowita

Sati Pasala programme at Sri Sudharmaramaya Temple, Wethara, Polgasowita

Sati Pasala mindfulness programme was held at Sri Sudharmaramaya Temple, Wethara, Polgasowita on 24th of March 2019. The programme was conducted under the leadership of Ven. Udairiyagama Dhammajeewa Thero and the participants consisted of about 100 Sunday school students and 30 parents. They were guided to practice several mindful activities including mindful walking, mindful sitting, mindful eating, mindful listening and mindful game.

Read More

Sati Pasala Programme at Maddagoda Bomalu Viharaya, Diyapalagoda

Sati Pasala Programme at Maddagoda Bomalu Viharaya, Diyapalagoda

Sati Pasala facilitators visited at Maddagoda Bomalu Viharaya, Diyapalagoda on 20th of March 2019 Poya day. The programme was conducted by Ven. Talape Deeranada Thero and about 65 area residents participated. The participants were guided to practice several mindful activities including mindful walking, mindful sitting, mindful eating and mindful games as well. At the end of the programme, they shared their experience with Sati Pasala facilitators.

Read More

සති පාසල වැඩසටහන ශ්‍රී ගුණානන්ද දහම් පාසල, එල්ලාල ගොඩ, ඉමදුව

සති පාසල වැඩසටහන ශ්‍රී ගුණානන්ද දහම් පාසල, එල්ලාල ගොඩ, ඉමදුව

අතිපූජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ මග පෙන්වීම අනුව ශ්‍රී ගුණානන්ද දහම් පාසල, එල්ලාල ගොඩ, ඉමදුව සති පාසල් වැඩසටහන 2019 මාර්තු මස 31 වෙනි පවත්වන ලදී.

Read More

Sati Pasala Programme at Galenbindunuwewa Sri Bodhimaluwa Viharaya – 25th March 2019

Sati Pasala Programme at Galenbindunuwewa Sri Bodhimaluwa Viharaya - 25th March 2019

New Hopewell & Wikiliya Team has organized a Sati Pasala programme at Sri Bodhimaluwa Viharaya, Galenbindunuwewa – Anuradhapura on 25th March 2019 for Dhamma School teachers, students and villages. There are more than 250 Dhamma school teachers, students and villages participated in this programme.

Read More

Mindfulness for Sri Rathanajothi Sunday School, Balawathgama

Mindfulness for Sri Rathanajothi Sunday School, Balawathgama

Sati Pasala programme was organized at Sri Rathanajothi Sunday School, Balawathgama on 10th of March 2019. About 100 students participated in the programme which was conducted by Ven. Rajasinghegama Thilakadhamma Thero. Key mindful activities such as mindful walking, mindful listening, mindful sitting and mindful eating were conducted along with key mindful games.

Read More

සති පාසල වැඩසටහන බප/ගම් ශ්‍රීමත් බාරොන් ජයතිලක විදුහල

සති පාසල වැඩසටහන බප/ගම් ශ්‍රීමත් බාරොන් ජයතිලක විදුහල

බප/ගම් ශ්‍රීමත් බාරොන් ජයතිලක විද්‍යාලයේ සිසුන් සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන 2019 මාර්තු මස 11 වෙනි දින පවත්වන ලදී. මෙහිදී සතිමත් බව පුහුණු කිරීම සම්බන්ධ අභ්‍යාස කීපයක් සිදු කරණ ලදී.

Read More