සති අන්ත සති පාසල වැඩසටහන ධම්ම දින්නාරාමය, මහරගම

සති අන්ත සති පාසල වැඩසටහන ධම්ම දින්නාරාමය, මහරගම

මහරගම, ධම්ම දින්නාරාමයේ සෑම ඉරිදා දිනකම පස්වරු 03.00 සිට පස්වරු 05.00 දක්වා පැවැත්වෙන සති පාසල වැඩසටහන 2020 පෙබරවාරි මස 09 වන දින පවත්වන ලදී. ගරු බන්ඩාරවෙල ධම්ම දේසිකා මෑණියන් විසින් වැඩසටහන මෙහෙයවනු ලබයි. මෙහිදී සිසුන් සතිමත් ඉඳ ගැනීම, ඇවිදීම, ආහාර ගැනීම, චිත්‍ර ඇඳීම සහ සති ක්‍රීඩා යන සතිමත් ක්‍රියාකාරකම් වල පුහුණු විය.

Read More

Sati Pasala at Sir Dalada Pirivena, Katugastota

Sati Pasala program was conducted at Sir Dalada Pirivena, Station Road Katugastota on the 11th of December 2019 the Unduvap Full Moon Poya Day. About 30 attended the program which was conducted by Ven. Rajasinghegama Thilakadhamma thero. Mindful facilitators conducted key mindful activities such as mindful listening, mindful sitting, mindful walking and mindful eating exercises along with several mindful games to give the message of mindfulness to the participants.

Read More

සති පාසල වැඩසටහන රංකෙත විහාරය, මහරගම ඇඹිල්ල වත්ත පාර

සති පාසල වැඩසටහන රංකෙත විහාරය, මහරගම ඇඹිල්ල වත්ත පාර

ගරු බණ්ඩාරවෙල නිපුණ ධම්ම හිමි විසින් මහරගම ඇඹිල්ල වත්ත පාර රංකෙත විහාරයේ සති පාසල වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී.

Read More

Sati Pasala Program at Divurum Bodhi Viharaya, Ampitiya

Sati Pasala Program at Divurum Bodhi Viharaya, Ampitiya

Sati Pasala program was held at Divurum Bodhi Viharaya, Ampitiya on the 14th of August 2019. The program was organized for about 200 people who were obtaining Sil on the Poya day. Mindful facilitators conducted key mindful activities such as mindful listening, mindful walking, mindful sitting and mindful eating for the participants to give the message of mindfulness.

Read More

Sati Pasala introduction program at Ellewela Sri Aswaththarama Viharaya, Hakmana, Matara

Sati Pasala introduction program at Ellewela Sri Aswaththarama Viharaya, Hakmana, Matara

Sati Pasala introduction program was organized at Ellewela Sri Aswaththarama Viharaya, Hakmana, Matara on 8th of June 2019. Ven. Rajasinghegama Thilakadhamma thero conducted the program for about 60 area residents who attended the program. Key Mindful activities like Mindful Sitting, Mindful Listening, Mindful Walking and Mindful Eating was conducted to give the message of Mindfulness.

Read More

Sati Pasala Programme at Sri Sugatha Bimbaramaya, Wathuliyadda, Uduwela

Sati Pasala programme at Sri Sugatha Bimbaramaya, Wathuliyadda, Uduwela

Sati Pasala introduction programme was conducted at Sri Sugatha Bimbaramaya in Wathuliyadda, Uduwela on 20th of March 2019. About 50 – 60 area residents who were obtaining Sil took part in the programme which was conducted by Ven. Thilakadhamma Thero. They practiced several mindful activities including mindful walking, mindful listening, mindful eating, mindful sitting and mindful games with mindful facilitators.

Read More

Sati Pasala Programme at Maddagoda Bomalu Viharaya, Diyapalagoda

Sati Pasala Programme at Maddagoda Bomalu Viharaya, Diyapalagoda

Sati Pasala facilitators visited at Maddagoda Bomalu Viharaya, Diyapalagoda on 20th of March 2019 Poya day. The programme was conducted by Ven. Talape Deeranada Thero and about 65 area residents participated. The participants were guided to practice several mindful activities including mindful walking, mindful sitting, mindful eating and mindful games as well. At the end of the programme, they shared their experience with Sati Pasala facilitators.

Read More

Sati Pasala Programme at Deldeniya Rajamaha Viharaya, Menikdiwela

Sati Pasala Programme at Deldeniya Rajamaha Viharaya, Menikdiwela

Sati Pasala facilitators visited Deldeniya Rajamaha Viharaya, Menikdiwela on 20th of March 2019. The programme was conducted by Ven. Thilakadhamma Thero and about 50 area residents participated. The participants were guided to practice several mindful activities including mindful walking, mindful sitting, mindful eating and mindful games as well. At the end of the programme, they shared their experience with Sati Pasala facilitators.

Read More

Sati Pasala at Hepana Sri Sudharshanarama Purana Viharaya

Hepana Sri Sudharshanarama Purana Viharaya

Sati Pasala programme was organized at Hepana Sri Sudharshanarama Purana Viharaya for the elderly citizens in the area on 16th of March 2019. About 20 elderly citizens participated in the programme which was conducted by Ven. Rajasinghegama Thilakadhamma Thero. Participants were guided to practice several mindful activities including mindful walking, mindful sitting and mindful listening.

Read More

Mindfulness Programme at Batuambe Temple, Nugawela

Mindfulness Programme at Batuambe Temple, Nugawela

Sati Pasala mindfulness programme was held at the Batuambe Temple, Nugawela on 4th of March 2019. The programme was attended by about 150 area residents and organized by the youth club of the village. Ven. Rajasinghegama Thilakadhamma Thero conducted the programme and key mindful exercises were introduced to give the message of mindfulness to participants.

Read More