මහනුවර සිරි වජිරඤාණ ධර්මායතනයේ පැවති සති පාසල වැඩසටහන

මහනුවර සිරි වජිරඤාණ ධර්මායතනයේ පැවති සති පාසල වැඩසටහන

මහනුවර සිරි වජිරඤාණ ධර්මායතනය සඳහා පැවති සති පාසල වැඩසටහන 2019 අගෝස්තු මස 02 දින ගරුතර උඩඊරියගම ධම්මජීව නායක හිමියන්ගේ මූලිකත්වයෙන් පවත්වන ලදී. මේ සඳහා එම පිරිවෙනේ ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේලා සහභාගී විය. මෙහිදී සතිමත් ඉඳ ගැනීම, ඇවිදීම, ආහාර ගැනීම, සවන් දීම සහ සති ක්‍රීඩා යන සතිමත් ක්‍රියාකාරකම් හඳුන්වා දෙන ලදී.

Read More

Monthly Sati Pasala for Venerable Members of the Clergy -12th March 2019

Monthly Sati Pasala for Venerable Members of the Clergy -12th March 2019

New Hopewell & Wikiliya team organized another Sati Pasala programme at Pelmadulla Sri Sambuddhathwa Jayanthi Piriwena on 12th March 2019. About 65 venerable members of the clergy participated and the session ran from 8.30am to 10.30 am.
The programme was conducted by Ven. Kurunegala Sobhitha Thero as per the special request made by the incumbent priest and the principle thero of the piriwena. March month Sati Pasala programme was held at the piriwena for the benefits of the venerable members of the clergy. Already five sessions for venerable members of the clergy have done and in this programme, it talked about the issues uncounted when the bhikkus are following sathiya. After that one by one have discussed and gave solutions for them as a support to continue sathiya. Little venerable members of the clergy were enthusiastically involved in the programme and Sathiya.

Read More

Monthly Sati Pasala for Venerable Members of the Clergy – 31st January 2019

Monthly Sati Pasala for Venerable Members of the Clergy - 31st January 2019

As per the special request made by the incumbent Priest and the Principle Thero of the piriwena, New Hopewell & Wikiliya team organized another Sati Pasala programme at Pelmadulla Sri Sambuddhathwa Jayanthi Piriwena on 31st January 2019. About 75 Venerable members of the clergy participated in this programme and the session ran from 9.30am to 11.30 am. The programme was conducted by Ven. Athurugiriye Dhammawihari Thero. Little Venerable members of the clergy were enthusiastically involved. Video:  

Read More

Sati Pasala Programme at Sri Dharmananda Piriwena – 22nd December 2018

Sati Pasala Programme at Sri Dharmananda Piriwena - 22nd December 2018

New Hopewell and Wikiliya Tea Factory organized another Sati Pasala programme at Sri Dharmananda Piriwena on 22nd December 2018 of Poya day. More than 330 Sill preceptors participated at this programme. It ran from 3.00pm to 4.30pm.
The programme was conducted by Ven. Kurunegala Sobhitha Thero under the direct guidance of the Managing Director-Mr. Ranjana Gamini Walpola.
Being in the present moment was introduced through Mindful sitting, Mindful walking and Mindful eating. The participants were very enthusiastic to learn Sathiya as well as all the activities were done by them in an active manner. They asked to hold another Sati Pasala Program on next Poya day also. This experience surely helps them to motivate to continue Sathiya for their lives.

Read More