ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමයේ පැවිදි සොහොයුරියන් සඳහා පැවති සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන

ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමයේ පැවිදි සොහොයුරියන් සඳහා පැවති සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන

ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමයේ පැවිදි සොහොයුරියන්, මෑණියන් වහන්සේලා සහ ගුරුවරියන් සඳහා පවත්වන ලද විශේෂ සති පාසල වැඩසටහන 2020 පෙබරවාරි මස 21 වෙනි දින කඩුවෙල බෝමිරිය සති පාසල පරිශ්‍රයේ දී පවත්වන ලදී. කඩුවෙල සති පාසලේ ප්‍රධාන අනුශාසක ගෞරවනීය අතුරුගිරියේ ධම්මවිහාරී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් වැඩසටහන මෙහෙයවනු ලැබීය. මෙහිදී සහභාගි වූවන් සතිමත් ඉඳ ගැනීම, ඇවිදීම, ආහාර ගැනීම, සවන් දීම සහ සති ක්‍රීඩා ආදී වූ සතිමත් ක්‍රියාකාරකම් මහත් උද්‍යෝගයකින් නිරත විය. වැඩසටහන අවසානයේ ලබා ගත් අත්දැකීම් සාකච්ඡාවට බඳුන් විය.

Read More

Sati Pasala Mindfulness Programme for Working Anglican Fathers and Sisters

Sati Pasala Mindfulness Programme for Working Anglican Fathers and Sisters

A special Sati Pasala programme was conducted to working Anglican Fathers and Sisters of Kandy and Matale districts on 23rd of July 2019. Sati Pasala facilitators were invited by the parish priest of the St. Johns church Reverend Father Nishantha Fernando. The programme was held at the St. Johns Church in Gatambe and attended by 15 participants. Key mindful activities such as Mindful Walking, Mindful Sitting, Mindful Listening and Mindful Eating was conducted to give the participants a first-hand experience on Mindfulness. A special interest was shown by the participants on Mindful Walking exercise and its benefits.

Read More