සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන දියතලාව විදුලි හා කාර්මික ඉංජිනේරු ඇකඩමිය

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන දියතලාව විදුලි හා කාර්මික ඉංජිනේරු ඇකඩමිය

සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහක් දියතලාව විදුලි හා කාර්මික ඉංජිනේරු ඇකඩමියේදී පවත්වන ලදී. ගරු ධම්ම දේසිකා මෑණියන් සහ ගරු තිලක ධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් වැඩසටහන මෙහෙයවනු ලැබීය.

Read More

Sati Pasala Mindfulness Program for Sri Lanka Army Volunteer Force (SLAVF), Kosgama

Sati Pasala Mindfulness Program for Sri Lanka Army Volunteer Force (SLAVF), Kosgama

The latest in Military Strategy is Mindfulness. Therefore, a special Sati Pasala mindfulness program for Sri Lanka Army Volunteer Force (SLAVF), Kosgama which is the principal and volunteer reserve force component of the Sri Lanka Army, was held on 19th June 2019. It ran from 8.30am-11.30am. The program was conducted by Ven. Kurunegala Sobhitha Thero. Being in the present moment was introduced through Mindful sitting, Mindful walking, Mindful eating and Mindful games.

Read More

Sati Pasala for Sri Lankan Armed Forces – 22nd March 2019

Sati Pasala for Sri Lankan Armed Forces

New Hopewell & Wikiliya Tea Factories have organized a Special Sati Pasala mindfulness programme for Sri Lankan Armed Forces at Bandaranaike Memorial International Conference Hall on 22nd March 2019. It ran from 8.30am-10.30am. The programs were conducted by Ven. Kurunegala Sobhitha Thero. Being in the present moment was introduced through Mindful sitting.

Read More