විශාඛා පෙර පාසල සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන

කඩවත විශාඛා පෙර පාසල මගින් කරන ලද ආරාධනාවකට අනුව 2018 ජුනි මස 24 වන දින  සති පාසල වැඩසටහනක් එම පෙර පාසලේ දෙමවුපියන් උදෙසා පවත්වන ලදී. ගරුතර අතුරුගිරියේ ධම්මවිහාරි ස්වාමීන් වහන්සේ සහ සති පාසල සම්පත් දායකයින් විසින් මෙම වැඩසටහන මෙහෙයවූ අතර ඉඳගෙන සතිමත් වීමට සහ සතිමත් ඇවිදීමට (සක්මන) උපදෙස් ලබා දුනි. මීට අමතරව එදිනෙදා කාර්යන්හිදී සතිය පිහිටුවන ආකාරය සාකච්ඡාවට ගැනින.

Read More

Mindfulness for Pre-School Teachers

The Sati Pasala Foundation with the All Ceylon Teachers Union (led by Ms. Angela Wijesinghe) will be organizing the first, all island, Pre School Teachers mindfulness training program on the 16th December in Colombo. The program will be attended by teachers from all parts of the country and will be conducted in Sinhala and Tamil.
We invite pre-school teachers who are interested in joining the program to kindly email Mr. Somabandhu Kodikara (somabandhuk@gmail.com) and confirm reservation of a place before the 10th December.

Read More