පෙර පාසල් ගුරු භවතුන් සඳහා පැවති සති පාසල වැඩසටහන

පෙර පාසල් ගුරු භවතුන් සඳහා පැවති සති පාසල වැඩසටහන

පෙර පාසල් ගුරු භවතුන් සඳහා සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් 2019 අගෝස්තු මස 13 දින සති පාසල සම්පත් දායකයන්ගේ අනුග්‍රහයෙන් පවත්වන ලදී.

Read More

ජා-ඇළ කොට්ඨාසයේ පෙර පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා පැවති සති පාසල වැඩසටහන

ජා-ඇළ කොට්ඨාසයේ පෙර පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා පැවති සති පාසල වැඩසටහන

ජා-ඇළ කොට්ඨාසයේ පෙර පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා පැවති සති පාසල වැඩසටහන 2019 ජූනි මස 28 වෙනි දින පවත්වන ලදී. බස්නාහිර පළාත් නොවිධිමත් සහ පෙර පාසල් ඒකකයේ ජා-ඇළ කොට්ඨාසය භාර උපුල් මහත්මා විසින් වැඩසටහන සංවිධානය කරන ලද අතර ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ ධම්මිකා ගුරුතුමිය සහ සමීර ගරු මහතා විසින් මෙහෙයවනු ලැබීය.

Read More

Sati Pasala Programme for Pre-School Students – 12th March 2019

ati Pasala Programme for Pre-School Students - 12th March 2019

Sati Pasala mindfulness programme for Pre-School students has organized by New Hopewell and Wikiliya Tea Factories on 12th March 2019. The programme was conducted by Ven. Kurunegala Sobhitha Thero and it was run from 11.45pm to 12.30 pm. There are 18 Pre-School students have participated. Being in the present moment was introduced through mindful sitting, mindful walking and mindful games. Whether they are small kids they practice mindfulness well.

The pre-school teacher also participated & she can practice sathiya with the small kids in several ways as they prefer. Then the kids also practice to do this automatically from their early childhood. Mindfulness training has been to shown to reduce the severity of depression, anxiety in children and also it builds resilience by giving children skills to help them to cope better with stress, as well as engage more fully with themselves and the world.

Read More

Sati Pasala Programme for Pre-School Teachers – 31st January 2019

Sati Pasala Programme for Pre-School Teachers - 31st January 2019

Sati Pasala programme for Pre-School teachers has organized by New Hopewell and Wikiliya Tea Factories on 31st January 2019. The programme was conducted by Ven. Athurugiriye Dhammawihari Thero and it was run from 2.00pm to 4.00pm. More than 100 Pre-School teachers participated in the programme. Being in the present moment was introduced through mindful sitting, mindful walking and mindful eating.

Read More

බස්නාහිර පළාත් පෙර පාසල් නිලධාරීන් සහ ගුරුවරුන් සඳහා සතිමත් බව හඳුන්වා දීමේ වැඩමුළුව

බස්නාහිර පළාත් පලාත් පෙර පාසල් නිලධාරීන් සහ ගුරුවරුන් සඳහා සතිමත් බව හඳුන්වා දීමේ වැඩමුළුව

බස්නාහිර පළාත් පෙර පාසල් නිලධාරීන් සහ ගුරුවරුන් 150 ක පමණ වූ සහභාගීත්වයෙන් පැවති සතිමත් බව හඳුන්වා දීමේ එක් දින වැඩමුළුව 2019 ජනවාරි මස 25 වෙනි දින කඩුවෙල සති පාසල තුල දී පවත්වන ලදී. මෙම වැඩසටහන පෙර පාසල් නිසි බලධාරියා වන මහින්ද කොඩිතුවක්කු මහතා විසින් සංවිධානය කල අතර ගෞරවනීය ධම්ම විහාරි ස්වාමීන් වහන්සේ සහ වෛද්‍ය ධම්මික මහතා විසින් වැඩසටහන මෙහෙයවන ලදී.

Read More

විශාඛා පෙර පාසල සතිමත් බව පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන

කඩවත විශාඛා පෙර පාසල මගින් කරන ලද ආරාධනාවකට අනුව 2018 ජුනි මස 24 වන දින  සති පාසල වැඩසටහනක් එම පෙර පාසලේ දෙමවුපියන් උදෙසා පවත්වන ලදී. ගරුතර අතුරුගිරියේ ධම්මවිහාරි ස්වාමීන් වහන්සේ සහ සති පාසල සම්පත් දායකයින් විසින් මෙම වැඩසටහන මෙහෙයවූ අතර ඉඳගෙන සතිමත් වීමට සහ සතිමත් ඇවිදීමට (සක්මන) උපදෙස් ලබා දුනි. මීට අමතරව එදිනෙදා කාර්යන්හිදී සතිය පිහිටුවන ආකාරය සාකච්ඡාවට ගැනින.

Read More

Mindfulness for Pre-School Teachers

The Sati Pasala Foundation with the All Ceylon Teachers Union (led by Ms. Angela Wijesinghe) will be organizing the first, all island, Pre School Teachers mindfulness training program on the 16th December in Colombo. The program will be attended by teachers from all parts of the country and will be conducted in Sinhala and Tamil.
We invite pre-school teachers who are interested in joining the program to kindly email Mr. Somabandhu Kodikara (somabandhuk@gmail.com) and confirm reservation of a place before the 10th December.

Read More